Số? a) 1 cm2 = ..?.. mm2                                                    100 mm2 = ..?.. cm2 1 dm2 = ..?.. cm2                                                         100 cm2 = ..?.. dm2 1 m2 = ..?.. dm2                                                           1 m2 = ..?.. cm2 b) 2 cm2 = ..?.. mm2                                                    5 m2 = ..?.. cm2 4 dm2 = ..?.. cm2                                                         1 dm2 6 cm2 = ..?.. cm2 3 m2 = ..?.. dm2 = ..?.. cm2                                         1 m2 5 dm2 = ..?.. dm2 c) 1 phút = ..?.. giây                                                    1 thế kỉ = ..?.. năm 1 phút 30 giây = ..?.. giây                                           100 năm = ..?.. thế kỉ


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Số?
a) 1 cm2 = ..?.. mm2                                                    100 mm2 = ..?.. cm2
1 dm2 = ..?.. cm2                                                         100 cm2 = ..?.. dm2
1 m2 = ..?.. dm2                                                           1 m2 = ..?.. cm2
b) 2 cm2 = ..?.. mm2                                                    5 m2 = ..?.. cm2
4 dm2 = ..?.. cm2                                                         1 dm2 6 cm2 = ..?.. cm2
3 m2 = ..?.. dm2 = ..?.. cm2                                         1 m2 5 dm2 = ..?.. dm2
c) 1 phút = ..?.. giây                                                    1 thế kỉ = ..?.. năm
1 phút 30 giây = ..?.. giây                                           100 năm = ..?.. thế kỉXem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *