Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDdEe để tạo dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, có thể thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần?


Câu hỏi:

Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDdEe để tạo dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, có thể thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần?

A. 2.

B. 16.

Đáp án chính xác

C. 4.

D. 8.

Trả lời:

Chọn B
Cơ thể có 4 cặp gen dị hợp nên sẽ có 16 loại giao tử → sẽ có 16 dòng thuần.

====== HOCVN.NET =====

 1. Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở phổi?

  Câu hỏi:

  Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở phổi?

  A. Châu chấu.

  B. Cá chép.

  C. Giun tròn.

  D. Chim bồ câu.

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Chọn D

  ====== HOCVN.NET =====

 2. Cho sơ đồ sau  (1), (2), (3) tương ứng là :

  Câu hỏi:

  Cho sơ đồ sau 

  (1), (2), (3) tương ứng là :

  A. Tái bản, phiên mã, và dịch mã .

  Đáp án chính xác

  B. Tái bản, dịch mã và phiên mã

  C. Phiên mã, sao mã và dịch mã

  D. Dịch mã, phiên mã và tái bản

  Trả lời:

  Chọn A
  Từ ADN → ADN qua quá trình nhân đôi (hay tái bản)
  Từ ADN → ARN qua quá trình phiên mã
  Từ ARN → Protein qua quá trình dịch mã

  ====== HOCVN.NET =====

 3. Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ p là: 0,5AA+0,4Aa+0,1aa = 1. Tính theo lý thuyết, cấu trúc di truuyền của quần thể này ở thế hệ F1 là:

  Câu hỏi:

  Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ p là: 0,5AA+0,4Aa+0,1aa = 1. Tính theo lý thuyết, cấu trúc di truuyền của quần thể này ở thế hệ F1 là:

  A. 0,60AA+0,20Aa+0,20aa=1.

  B. 0,42AA+0,49Aa+0,09aa=1.

  C. 0,49AA+0,42Aa+0,09aa=1.

  Đáp án chính xác

  D. 0,50AA+0,40Aa+0,10aa=1.

  Trả lời:

  Chọn C
  Sau 1 thế hệ ngẫu phối thì quần thể đạt trạng thái cân bằng
  QT ban đầu có f(A) = 0,5 + 0,4/2 = 0,7; f(a) = 1 – 0,75 = 0,3
  → Cấu trúc của QT ở F1: 0,7^2 AA + 2.0,7.0,3 Aa + 0,3^2 aa = 1

  ====== HOCVN.NET =====

 4. Quá trình tiến hóa nhỏ có đặc điểm

  Câu hỏi:

  Quá trình tiến hóa nhỏ có đặc điểm

  A. Không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

  B. Diễn ra trên phạm vi rộng lớn, trong thời gian dài.

  C. Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

  Đáp án chính xác

  D. Không cần sự tác động của các nhân tố tiến hóa.

  Trả lời:

  Chọn C
  Tiến hóa nhỏ (tiến hóa vi mô, microcvolution) là quá trình biến đổi thành phần kiểu trên của quần thể, bao gồm sự phát sinh đột biến, sự phát tán đột biến qua giao phối, sự chọn lọc các đột biến và biến dị tổ hợp có lợi, sự cách ly di truyền giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc. Kết quả là sự hình thành loài mới.
  Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
  Trong các đặc điểm trên, C đúng, còn lại:
  – Tiến hóa nhỏ làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
  – Tiến hóa nhỏ diễn ra trên phạm vi hẹp, thời gian ngắn.
  – Tiến hóa nhỏ cần sự tác động của các nhân tố tiến hóa.

  ====== HOCVN.NET =====

 5. Các cây thông nhựa liền rễ sẽ hút được nhiều dinh dưỡng khoáng hơn so với các cây thông nhựa sống riêng rẽ là ví dụ về mối quan hệ nào sau đây?

  Câu hỏi:

  Các cây thông nhựa liền rễ sẽ hút được nhiều dinh dưỡng khoáng hơn so với các cây thông nhựa sống riêng rẽ là ví dụ về mối quan hệ nào sau đây?

  A. Hỗ trợ cùng loài.

  Đáp án chính xác

  B. Kí sinh cùng loài.

  C. Cạnh tranh cùng loài.

  D. Vật ăn thịt – con mồi.

  Trả lời:

  Chọn A

  ====== HOCVN.NET =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top