Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là


Câu hỏi:

Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là

A. cho giao phối giữa con lai với bố, mẹ của chúng rồi tiến hành phân tích.

B. lai giữa các cá thể thuộc các dòng thuần và phân tích cơ thể lai.

Đáp án chính xác

C. tạp giao giữa các cơ thể lai để tạo ra kiểu hình mới.

D. cho cơ thể lai tự thụ phấn qua nhiều thế hệ rồi tiến hành phân tích.

Trả lời:

Chọn B
Phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden gồm 2 nội dung sau:
– Tạo dòng thuần chủng
– Lai các cặp bố mẹ khác nhau về các cặp tính trạng thuần chủng tương phản rồi phân tích sự di truyền của từng cặp tính trạng riêng rẽ ở thế hệ con cháu.
– Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu rồi rút ra các quy luật di truyền.
– Bằng phương pháp này Menden đã phát hiện ra các quy luật di truyền: Quy luật di truyền phân li tính trạng và quy luật di truyền phân li độc lập.

====== HOCVN.NET =====

 1. Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0,2ABaBDeDe:0,8ABaBDeDeCho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F5 có tối đa 9 loại kiểu gen. II. Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen. III. Ở F3, có số cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160. IV. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.

  Câu hỏi:

  Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0,2ABaBDeDe:0,8ABaBDeDeCho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. F5 có tối đa 9 loại kiểu gen.
  II. Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen.
  III. Ở F3, có số cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160.
  IV. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.

  A. 1

  B. 3

  Đáp án chính xác

  C. 4

  D. 2

  Trả lời:

  Chọn B.
  có 3 phát biểu đúng đó là I, III và IV.
  -Ở bài toán này, mặc dù có 4 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau nhưng thực chất là có 2 cặp gen dị hợp. Vì gen B ở trạng thái đông hợp và gen e ở trạng tháu đông hợp -> Có 2 gen dị hợp nên có 9 kiểu gen I đúng.

  ====== HOCVN.NET =====

 2. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây thường có hiệu quả trao đổi khí đạt hiệu suất cao nhất?

  Câu hỏi:

  Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây thường có hiệu quả trao đổi khí đạt hiệu suất cao nhất?

  A. Phổi của chim.

  Đáp án chính xác

  B. Phổi và da của ếch nhái.

  C. Phổi của bò sát.

  D. Bề mặt da của giun đất.

  Trả lời:

  Chọn A.
  Phổi của chim là một hệ thống khí và không có khí cặn do có các túi khí thực hiện việc lưu thông khí và có các van chỉ cho dòng khí lưu thông theo một chiều. Ngay cả khí hít vào và thở ra đều có dòng khí giàu O2 đi qua phổi nên trao đổi khí đạt hiệu quả cao.

  ====== HOCVN.NET =====

 3. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

  Câu hỏi:

  Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

  A. Guanin.

  B. Uraxin.

  Đáp án chính xác

  C. Ađênin.

  D. Timin.

  Trả lời:

  Chọn B
  ADN được cấu tạo bởi 1 trong 4 đơn phân: A, T, G, X → Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là: Uraxin.

  ====== HOCVN.NET =====

 4. Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở F2 là

  Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở F2 là

  A. 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa.

  B. 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa.

  C. 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa.

  Đáp án chính xác

  D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

  Trả lời:

  ====== HOCVN.NET =====

 5. Ví dụ nào sau đây nói về cơ quan tương đồng?

  Câu hỏi:

  Ví dụ nào sau đây nói về cơ quan tương đồng?

  A. Gai xương rồng và lá hoa hồng

  Đáp án chính xác

  B. Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng.

  C. Mang cá và mang tôm

  D. Cánh sâu bọ và cánh dơi.

  Trả lời:

  Chọn A

  ====== HOCVN.NET =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top