Một loài thực vật, khi cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây hoa đỏ. F1 giao phấn tự do, thu được F2 có tỉ lệ 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có 75% số cây hoa đỏ. II. Nếu cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa vàng thì có thể thu được đời con có 50% số cây hoa vàng. III. Nếu cho 2 cây đều có hoa đỏ giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có 12,5% số cây hoa vàng. IV. Nếu cho 2 cây đều có hoa vàng giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có 75% số cây hoa vàng.


Câu hỏi:

Một loài thực vật, khi cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây hoa đỏ. F1 giao phấn tự do, thu được F2 có tỉ lệ 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có 75% số cây hoa đỏ.
II. Nếu cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa vàng thì có thể thu được đời con có 50% số cây hoa vàng.
III. Nếu cho 2 cây đều có hoa đỏ giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có 12,5% số cây hoa vàng.
IV. Nếu cho 2 cây đều có hoa vàng giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có 75% số cây hoa vàng.

A. 3.

B. 4.

Đáp án chính xác

C. 1.

D. 2.

Trả lời:

Chọn B.
Cả 4 phát biểu đều đúng.
F2 có tỉ lệ 12 đỏ : 3 vàng : 1 trắng → Tương tác át chế.
Quy ước: A-B- hoặc A-bb quy định hoa đỏ; aaB- quy định hoa vàng; aabb quy định hoa trắng.
– I đúng vì cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn thì đời con có 75% cây hoa đỏ.
– II đúng vì nếu cây hoa đỏ có kiểu gen Aabb, cây hoa vàng có kiểu gen aaBB thì đời con sẽ có 50% aaB-.
– III đúng vì nếu cây hoa đỏ đem lai là Aabb × AaBb thì đời con có kiểu hình aaB- chiếm tỉ lệ 1/8.
– IV đúng vì nếu cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp (aaBb) thì đời con có 75% aaB-.

====== HOCVN.NET =====

 1. Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0,2ABaBDeDe:0,8ABaBDeDeCho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F5 có tối đa 9 loại kiểu gen. II. Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen. III. Ở F3, có số cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160. IV. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.

  Câu hỏi:

  Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0,2ABaBDeDe:0,8ABaBDeDeCho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. F5 có tối đa 9 loại kiểu gen.
  II. Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen.
  III. Ở F3, có số cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160.
  IV. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.

  A. 1

  B. 3

  Đáp án chính xác

  C. 4

  D. 2

  Trả lời:

  Chọn B.
  có 3 phát biểu đúng đó là I, III và IV.
  -Ở bài toán này, mặc dù có 4 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau nhưng thực chất là có 2 cặp gen dị hợp. Vì gen B ở trạng thái đông hợp và gen e ở trạng tháu đông hợp -> Có 2 gen dị hợp nên có 9 kiểu gen I đúng.

  ====== HOCVN.NET =====

 2. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây thường có hiệu quả trao đổi khí đạt hiệu suất cao nhất?

  Câu hỏi:

  Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây thường có hiệu quả trao đổi khí đạt hiệu suất cao nhất?

  A. Phổi của chim.

  Đáp án chính xác

  B. Phổi và da của ếch nhái.

  C. Phổi của bò sát.

  D. Bề mặt da của giun đất.

  Trả lời:

  Chọn A.
  Phổi của chim là một hệ thống khí và không có khí cặn do có các túi khí thực hiện việc lưu thông khí và có các van chỉ cho dòng khí lưu thông theo một chiều. Ngay cả khí hít vào và thở ra đều có dòng khí giàu O2 đi qua phổi nên trao đổi khí đạt hiệu quả cao.

  ====== HOCVN.NET =====

 3. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

  Câu hỏi:

  Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

  A. Guanin.

  B. Uraxin.

  Đáp án chính xác

  C. Ađênin.

  D. Timin.

  Trả lời:

  Chọn B
  ADN được cấu tạo bởi 1 trong 4 đơn phân: A, T, G, X → Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là: Uraxin.

  ====== HOCVN.NET =====

 4. Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở F2 là

  Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở F2 là

  A. 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa.

  B. 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa.

  C. 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa.

  Đáp án chính xác

  D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

  Trả lời:

  ====== HOCVN.NET =====

 5. Ví dụ nào sau đây nói về cơ quan tương đồng?

  Câu hỏi:

  Ví dụ nào sau đây nói về cơ quan tương đồng?

  A. Gai xương rồng và lá hoa hồng

  Đáp án chính xác

  B. Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng.

  C. Mang cá và mang tôm

  D. Cánh sâu bọ và cánh dơi.

  Trả lời:

  Chọn A

  ====== HOCVN.NET =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top