Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Cạnh tranh cùng loài làm giảm mật độ cá thể của quần thể. II. Cạnh tranh cùng loài làm giảm tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể. III. Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể. IV. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.


Câu hỏi:

Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cạnh tranh cùng loài làm giảm mật độ cá thể của quần thể.
II. Cạnh tranh cùng loài làm giảm tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể.
III. Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể.
IV. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

A. 1

B. 3.

C. 2.

D. 4

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D.
Cả 4 phát biểu đều đúng.
 – I và II đúng vì cạnh tranh làm giảm tỉ lệ sinh sản, tăng tỉ lệ tử vong cho nên sẽ làm giảm mật đọ quần thể.
– III đúng vì cạnh tranh cùng loài sẽ loại bỏ những cá thể kém thích nghi. Do đó, thúc đẩy sự tiến hóa của loài.
– IV đúng vì cạnh tranh cùng loài chỉ xảy ra khi mật độ quá cao và khi mật độ phù hợp thì mức độ cạnh tranh giảm. Do đó, cạnh tranh sẽ giúp khống chế số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp.

====== HOCVN.NET =====

 1. Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0,2ABaBDeDe:0,8ABaBDeDeCho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F5 có tối đa 9 loại kiểu gen. II. Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen. III. Ở F3, có số cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160. IV. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.

  Câu hỏi:

  Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0,2ABaBDeDe:0,8ABaBDeDeCho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. F5 có tối đa 9 loại kiểu gen.
  II. Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen.
  III. Ở F3, có số cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160.
  IV. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.

  A. 1

  B. 3

  Đáp án chính xác

  C. 4

  D. 2

  Trả lời:

  Chọn B.
  có 3 phát biểu đúng đó là I, III và IV.
  -Ở bài toán này, mặc dù có 4 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau nhưng thực chất là có 2 cặp gen dị hợp. Vì gen B ở trạng thái đông hợp và gen e ở trạng tháu đông hợp -> Có 2 gen dị hợp nên có 9 kiểu gen I đúng.

  ====== HOCVN.NET =====

 2. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây thường có hiệu quả trao đổi khí đạt hiệu suất cao nhất?

  Câu hỏi:

  Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây thường có hiệu quả trao đổi khí đạt hiệu suất cao nhất?

  A. Phổi của chim.

  Đáp án chính xác

  B. Phổi và da của ếch nhái.

  C. Phổi của bò sát.

  D. Bề mặt da của giun đất.

  Trả lời:

  Chọn A.
  Phổi của chim là một hệ thống khí và không có khí cặn do có các túi khí thực hiện việc lưu thông khí và có các van chỉ cho dòng khí lưu thông theo một chiều. Ngay cả khí hít vào và thở ra đều có dòng khí giàu O2 đi qua phổi nên trao đổi khí đạt hiệu quả cao.

  ====== HOCVN.NET =====

 3. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

  Câu hỏi:

  Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

  A. Guanin.

  B. Uraxin.

  Đáp án chính xác

  C. Ađênin.

  D. Timin.

  Trả lời:

  Chọn B
  ADN được cấu tạo bởi 1 trong 4 đơn phân: A, T, G, X → Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là: Uraxin.

  ====== HOCVN.NET =====

 4. Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở F2 là

  Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở F2 là

  A. 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa.

  B. 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa.

  C. 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa.

  Đáp án chính xác

  D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

  Trả lời:

  ====== HOCVN.NET =====

 5. Ví dụ nào sau đây nói về cơ quan tương đồng?

  Câu hỏi:

  Ví dụ nào sau đây nói về cơ quan tương đồng?

  A. Gai xương rồng và lá hoa hồng

  Đáp án chính xác

  B. Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng.

  C. Mang cá và mang tôm

  D. Cánh sâu bọ và cánh dơi.

  Trả lời:

  Chọn A

  ====== HOCVN.NET =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top