(SGK) Giải SGK Toán lớp 4 trang 47, 48, 49 Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số | Kết nối tri thức


Giải bài tập Toán lớp 4 trang 47, 48, 49 Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số

Toán lớp 4 trang 47, 48 Hoạt động

Giải Toán lớp 4 trang 47

Giải Toán lớp 4 trang 47 Bài 1: >, <, =

Toán lớp 4 trang 47 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 47 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 48

Giải Toán lớp 4 trang 48 Bài 2: So sánh giá tiền hai căn nhà của bác Ba và chú Sáu

Toán lớp 4 trang 48 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

– Ta thấy: 950 000 000 < 1 000 000 000

(do số 950 000 000 có 9 chữ số, số 1 000 000 000 có 10 chữ số)

Vậy: Giá tiền căn nhà của bác Ba ít hơn giá tiền căn nhà của chú Sáu.

Giải Toán lớp 4 trang 48 Bài 3: Việt nói rằng: “Hai số 37 003 847 và 23 938 399 có cùng số chữ số. Chữ số tận cùng của số 23 938 399 là 9. Chữ số tận cùng của số 37 003 847 là 7.

Mà 9 lớn hơn 7 nên 23 938 399 lớn hơn 37 003 847”.

Hỏi Việt đã nói sai ở đâu?

Lời giải:

Việt nói sai ở chỗ “Mà 9 lớn hơn 7 nên 23 938 399 lớn hơn 37 003 847”. Ta cần so sánh các chữ số theo hàng và theo thứ tự từ trái sang phải.

Sửa: 23 938 399 < 37 003 847 (do 2 < 3)

Toán lớp 4 trang 48, 49 Luyện tập

Giải Toán lớp 4 trang 48 Bài 1: Số lượng gia súc ở Việt Nam (theo Niên giám thống kê năm 2020) được thể hiện ở bảng sau:

Loại

Trâu

Lợn

Số lượng (con)

2 332 800

6 230 500

22 027 900

Trong ba loại gia súc trên, loại gia súc nào được nuôi ở Việt Nam:

a) Nhiều nhất?

b) Ít nhất?

Lời giải:

Trong ba loại gia súc trên, loại gia súc được nuôi ở Việt Nam:

a) Nhiều nhất là: Lợn

b) Ít nhất là: Trâu

(vì 2 332 800 < 6 230 500 < 22 027 900)

Giải Toán lớp 4 trang 49

Giải Toán lớp 4 trang 49 Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

Toán lớp 4 trang 49 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Sắp xếp các số ghi trên đầu tàu và toa tàu theo thứ tự từ lớn đến bé được đoàn tàu nào dưới đây?

Toán lớp 4 trang 49 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

So sánh các số: 1 000 000 000 > 380 999 999 > 380 000 982 > 99 999 999

Vậy đoàn tàu B có đầu tàu và toa tàu được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Giải Toán lớp 4 trang 49 Bài 3: Rô-bốt có 9 tấm thẻ như sau:

Toán lớp 4 trang 49 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Từ các tấm thẻ trên:

a) Hãy lập số lớn nhất có chín chữ số.

b) Hãy lập số bé nhất có chín chữ số.

Lời giải:

Ta thấy: 0 < 1 < 3 < 7 < 8 < 9

Do đó, từ các tấm thẻ trên, ta lập được:

a) Số lớn nhất có 9 chữ số: 988 731 000

b) Số bé nhất có 9 chữ số: 100 037 889

Giải Toán lớp 4 trang 49 Bài 4: Xếp 12 chiếc vòng như hình dưới đây, Rô-bốt lập được số 312 211 011. Với 12 chiếc vòng, em lập được số lớn nhất là số nào?

Toán lớp 4 trang 49 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Ta có: 12 = 9 + 3

Như vậy, với 12 chiếc vòng, ta lập được số lớn nhất là 930 000 000

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *