(SGK) Giải SGK Toán lớp 4 trang 106, 107, 108, 109 Bài 31: Hình bình hành, hình thoi | Kết nối tri thức


Giải bài tập Toán lớp 4 trang 106, 107, 108, 109 Bài 31: Hình bình hành, hình thoi

Toán lớp 4 trang 106 Hoạt động

Giải Toán lớp 4 trang 106

Giải Toán lớp 4 trang 106 Bài 1: Những hình nào dưới đây là hình bình hành?

Toán lớp 4 trang 106 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Các hình là hình bình là: A, C, E

Giải Toán lớp 4 trang 106 Bài 2: Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.

Biết A, B, C, D là bốn đỉnh của một hình bình hành. Hỏi đỉnh C đã bị con vật nào che mất?

Toán lớp 4 trang 106 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Đỉnh C bị con gà che mất

Giải Toán lớp 4 trang 106 Bài 3: Cho ABCD và CDEG là các hình bình hành. Biết độ dài cạnh AB bằng 3 dm.

a) Độ dài cạnh EG bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

b) Kể tên những cạnh song song với cạnh CD.

Toán lớp 4 trang 106 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

a) Vì ABCD và CDEG là hình bình hành nên ta có:

EG = CD = AB = 3 dm.

Vậy độ dài cạnh EG bằng 3 dm.

b) Những cạnh song song với cạnh CD là: AB//CD, EG//CD.

Toán lớp 4 trang 107, 108 Hoạt động

Giải Toán lớp 4 trang 107

Giải Toán lớp 4 trang 107 Bài 1: Những hình nào dưới đây là hình thoi?

Toán lớp 4 trang 107 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Những hình là hình thoi là: A, B, C

Giải Toán lớp 4 trang 108

Giải Toán lớp 4 trang 108 Bài 2: Cho dãy theo quy luật như say:

Toán lớp 4 trang 108 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Hình thích hợp với vị trí dấu “?” là hình thoi hay hình bình hành?

Lời giải:

Quy luật: Hình thoi à Hình bình hành à Hình thoi …

Vậy hình thích hợp với vị trí dấu “?” là hình thoi.

Giải Toán lớp 4 trang 108 Bài 3: Quan sát hình vẽ rồi chọn câu trả lời đúng.

Toán lớp 4 trang 108 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Nối bốn điểm nào trong hình vẽ để được một hình thoi?

A. Bốn điểm M, N, P, Q.

B. Bốn điểm M, N, P, R.

C. Bốn điểm M, N, P, S.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Toán lớp 4 trang 108 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 108, 109 Luyện tập

Giải Toán lớp 4 trang 108 Bài 1: Cho hình thoi ABCD. Hai đường chéo AC và BD của hình thoi cắt nhau tại điểm O.

Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không.

Toán lớp 4 trang 108 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

Giải Toán lớp 4 trang 108 Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.

a) Cho 2 miếng ghép giống nhau như hình bên:

Toán lớp 4 trang 108 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Với 2 miếng ghép đó, không thể ghép được hình nào dưới đây?

Toán lớp 4 trang 108 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

b) Cho 4 miếng ghép giống nhau như hình bên:

Toán lớp 4 trang 108 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Với 4 miếng ghép đó, hãy ghép thành mỗi hình dưới đây.

Toán lớp 4 trang 108 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: D

b)

Toán lớp 4 trang 108 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 109

Giải Toán lớp 4 trang 109 Bài 3: Dưới đây là một số hình ảnh thực tế có dạng hình thoi. Em hãy tìm thêm một số hình ảnh thực tế có dạng hình thoi nhé!

Toán lớp 4 trang 109 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Một số hình ảnh có dạng hình thoi:

Toán lớp 4 trang 109 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 109 Bài 4: Thực hành gấp giấy và cắt tạo hình thoi.

Em hãy gấp giấy theo các đường nét đứt như hình dưới đây rồi cắt được một hình thoi nhé!

Toán lớp 4 trang 109 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện theo mẫu.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *