(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Toán lớp 2 Tập 2 trang 99 Luyện tập 1: Làm theo mẫu.

Mẫu:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 100 Luyện tập 2: Đọc và viết số.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 100 Luyện tập 3: Số?

a) 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b)

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

c)

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

d)

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời

a) Hai số liền kề nhau hơn kém nhau 1 đơn vị, nên em điền được như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) Hai số liền kề nhau hơn kém nhau 2 đơn vị, nên em điền được như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

c) Hai số liền kề nhau hơn kém nhau 5 đơn vị, nên em điền được như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

d) Hai số liền kề nhau hơn kém nhau 10 đơn vị, nên em điền được như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 100 Luyện tập 4: Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2D gấp hạc giấy để trang trí lớp.

Tìm số hạc giấy của mỗi lớp, biết rằng:

Số hạc giấy của lớp 2A là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số.

Số hạc giấy của lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là 5 con.

Số hạc giấy của lớp 2C là số liền trước của 110.

Số hạc giấy của lớp 2D là số liền sau của 110.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là số 90. Mà số hạc giấy của lớp 2A là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số. Vậy: 

Số hạc giấy của lớp 2A là 90 con.

Để tính số hạc giấy của lớp 2B, em lấy số hạc giấy của lớp 2A là 90 con cộng với số hạc giấy mà lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là 5 con. Em có phép tính: 90 + 5 = 95 con. Vậy: 

Số hạc giấy của lớp 2B là : 90 + 5 = 95 con

Số liền trước của số 110 là số 109. Mà số hạc giấy của lớp 2C là số liền trước của 110. Vậy: 

Số hạc giấy của lớp 2C là 109 con.

Số liền sau của số 110 là số 111. Mà số hạc giấy của lớp 2D là số liền sau của 110. Vậy: 

Số hạc giấy của lớp 2D là 111 con.

Vậy em được kết quả như sau: 

Số hạc giấy của lớp 2A là 90 con.

Số hạc giấy của lớp 2B là : 90 + 5 = 95 con

Số hạc giấy của lớp 2C là 109 con.

Số hạc giấy của lớp 2D là 111 con.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 101 Luyện tập 5: (>, =, <)?

497 …… 502                        685 …… 680                        378 …… 300 + 70 + 8        

824 …… 828                        781 …… 399                        137 …… 300 + 10 + 7

921 …… 912                        254 …… 263                        564 …… 500 + 64   

Trả lời:

Em so sánh các số ở mỗi phần và được kết quả như sau:

497 < 502                  685 > 680                              378 = 300 + 70 + 8   

824 < 828                  781 > 399                              137 < 300 + 10 + 7

921 > 912                  254 < 263                              564 = 500 + 64         

Toán lớp 2 Tập 2 trang 101 Luyện tập 6: Đổi chỗ hai hình để các số được sắp xếp theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) Từ bé đến lớn.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời

a) Từ lớn đến bé.

Em sắp xếp các số ở mỗi hình theo thứ tự từ lớn đến bé, em có: 614, 594, 575, 570.

Vậy em đổi chỗ hình màu tím và màu xanh lá để các số được sắp xếp thứ tự từ lớn đến bé. Em được kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) Từ bé đến lớn.

Em sắp xếp các số ở mỗi hình theo thứ tự từ bé đến lớn, em có: 369, 407, 417, 419.

Vậy em đổi chỗ hình màu cam và màu hồng để các số được sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn. Em được kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 101 Luyện tập 7: Ước lượng. 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Ước lượng: Có khoảng …… quả dâu.

Trả lời : 

Em ước lượng có 11 nhóm quả dâu. Mỗi nhóm có 10 quả dâu tây. Vậy có (10 quả, 20 quả, 30 quả, 40 quả, 50 quả, 60 quả, 70 quả, 80 quả, 90 quả, 100 quả, 110 quả)

Em ước lượng có khoảng 110 quả dâu

 

==== GIAIBT.COM ====



Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *