(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98: Em làm được những gì | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 96, 97, 98  Em làm được những gì

Toán lớp 2 Tập 2 trang 96 Luyện tập 1:

a) Viết số học sinh mỗi đội tham dự hội khỏe Phù Đổng.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) Viết số học sinh mỗi đội thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

c) Viết số học sinh bốn đội theo thứ tự từ lớn đến bé.

d) Đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất bao nhiêu bạn?

Trả lời

a) Em có: 

Số học sinh Đội A gồm có:   1 trăm, 2 chục và 7 đơn vị. Vậy số học sinh đội A là 127 bạn.

Số học sinh Đội B gồm có:   2 trăm, 6 chục và 5 đơn vị. Vậy số học sinh đội B là 265 bạn.

Số học sinh Đội C gồm có:   1 trăm, 7 chục và 4 đơn vị. Vậy số học sinh đội C là 174 bạn.

Số học sinh Đội D gồm có:   2 trăm, 6 chục và 1 đơn vị. Vậy số học sinh đội D là 261 bạn.

Vậy em điền được như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) Em viết số học sinh mỗi đội thành tổng các trăm, chục, đơn vị. em được kết quả như sau:

Đội A : 127 = 100 + 20 + 7

Đội B : 265 = 200 + 60 + 5

Đội C : 174 = 100 + 70 + 4

Đội D : 261 = 200 + 60 + 1

c) Em có: 265 > 261 > 174 > 127 

Vậy số học sinh bốn đội theo thứ tự từ lớn đến bé: đội B, đội D, đội C, đội A.

d) Đội B có nhiều học sinh nhất là 265 bạn, đội A có ít học sinh nhất là 127 bạn.

Để tính đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất bao nhiêu bạn, em lấy số học sinh ở đội nhiều học sinh nhất là 265 bạn trừ đi số học sinh ở đội ít học sinh nhất là 127 bạn. Em có phép tính: 265 – 127 = 138 bạn.

Vậy:

Đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất số bạn là: 265 – 127 = 138 bạn.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 96 Luyện tập 2: Đặt tính rồi tính.

754 – 623                               548 + 170                              62 + 218                                 450 – 36 

Trả lời: 

Phép tính: 754 – 623

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 4 – 3 bằng 1, viết 1

Trừ chữ số hàng chục: 5 – 2 bằng 3, viết 3

Trừ chữ số hàng trăm: 7 – 6 bằng 1, viết 1

Vậy: 754 – 623 = 131.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 97 Luyện tập 3: Tìm số, biết ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.

Em thực hiện các phép tính theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo để tìm được số còn thiếu. 

40 + ? + 80 = 150. Vậy 120 + ? = 150. Em điền số 30 thay cho dấu ?

40 + ? + 20 = 150. Vậy: 60 + ? = 150. Em điền số 90 thay cho dấu ?

20 + ? + 60 = 150. Vậy 80 + ? = 150. Em điền số 70 thay cho dấu ?

80 + ? + 60 = 150. Vậy 140 + ? = 150. Em điền số 10 thay cho dấu ?

40 + ? + 60 = 150. Vậy 100 + ? = 150. Em điền số 50 thay cho dấu ? 

Em điền được như sau: 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 97 Luyện tập 4: Có thể, chắc chắn hay không thể?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quả còn có thể chui qua vòng tròn

Toán lớp 2 Tập 2 trang 97 Luyện tập 5: Đội múa sạp có 22 bạn, trong đó có 6 bạn trai. Hỏi đội múa sạp có bao nhiêu bạn gái?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính số bạn gái đội múa sạp có, em lấy số bạn trong đội múa sạp có là 22 bạn trừ đi số bạn trai có trong đội múa sạp là 6 bạn. Em có phép tính: 22 – 6 = 16 bạn.

Vậy: 

Đội múa sạp có 22 – 6 = 16 bạn gái.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 98 Luyện tập 6: Buổi liên hoan văn nghệ có 128 bạn diễn viên và 465 bạn khán giả. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn diễn viên và khán giả?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính có tất cả bao nhiêu bạn diễn viên và khán giả trong buổi liên hoan văn nghệ, em lấy số bạn diễn viên là 128 bạn cộng với số bạn khán giả là 465 bạn. Em có phép tính: 128 + 465 = 593 bạn.

Vậy:

Số bạn diễn viên và khán giả là: 128 + 465 = 593 bạn.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 98 Thử thách: Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Con vịt nặng : 10 – 3 = 7 kg

Con mèo nặng : 7 – 3 = 4 kg

Con chó nặng 40 – 7 – 4 = 29 kg

Toán lớp 2 Tập 2 trang 98 Luyện tập 7: Em hãy đọc bảng phía dưới để biết chiều cao của một số ngọn hải đăng ở nước ta.

Tên ngọn hải đăng

Chiều cao

Mũi Kê Gà (Bình Thuận)

66 m

Đại Lãnh (Phú Yên)

110 m

Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu)

170 m

Hòn Lớn (Khánh Hòa)

102 m

a) Sắp xếp chiều cao các ngọn hải đăng ở bảng trên theo thứ tự từ cao đến thấp.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) Hãy nêu tên ngọn hải đăng cao nhất và ngọn hải đăng thấp nhất.

c) Chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất kém chiều cao ngọn hải đăng cao nhất bao nhiêu mét?

Trả lời:

a) Em đọc chiều cao của các ngọn hải đăng và sắp xếp chiều cao các ngọn hải đăng theo thứ tự từ cao đến thấp. Em được kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) Ngọn hải đăng cao nhất   là ở Vũng Tàu, ngọn hải đăng thấp nhất là ở Mũi Kê Gà.

c) Để tính chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất kém chiều cao ngọn hải đăng cao nhất bao nhiêu mét, em lấy chiều cao ngọn hải đăng cao nhất là 170 m trừ đi chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất là 66 m. Em có phép tính: 170 – 66 = 104 m.

Vậy: 

Chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất kém chiều cao ngọn hải đăng cao nhất là : 104 m.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 98 Đất nước em: Tìm vị trí các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa và Bà Rịa – Vũng Tàu trên bản đồ.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *