(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000

Toán lớp 2 Tập 2 trang 92 Thực hành 1: Đặt tính rồi tính.

182 – 127                               209 – 145                               350 – 18 

518 – 324                               670 – 346                               409 – 55 

Trả lời:

Phép tính: 182 – 127 

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 2 không trừ được 7, em lấy 12 – 7 bằng 5, viết 5 (nhớ 1 sang hàng chục)

Trừ chữ số hàng chục: 2 thêm 1 bằng 3, 8 – 3 bằng 5, viết 5.

Trừ chữ số hàng trăm: 1 – 1 bằng 0.

Vậy: 182 – 127 = 55.           

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 93 Luyện tập 1:

a) Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Để tính mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam, em thực hiện phép tính ở mỗi con vật.

Con bò sữa: 630 kg – 150 kg

Em thực hiện phép tính: 630 – 150 

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 0 – 0 bằng 0, viết 0; trừ chữ số hàng chục: 3 không trừ được 5, em lấy 13 – 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng trăm); trừ chữ số hàng trăm: 1 thêm 1 bằng 2, 6 – 2 bằng 4, viết 4. Nên: 630 – 150 = 480.

Vậy con bò sữa nặng: 630 kg – 150 kg = 480 kg.

Em thực hiện các phép tính tiếp theo để tính cân nặng của mỗi con vật và được kết quả như sau:

630 kg – 150 kg = 480 kg

270 kg + 230 kg = 500 kg

180 kg + 40 kg = 220 kg

700 kg – 450 kg = 250 kg

Em có: 500 kg > 480 kg > 250 kg > 220 kg.

Nên con trâu nặng nhất ( 500 kg ) và con lợn nhẹ nhất ( 220 kg ).

Vậy em có kết quả như sau:

a) Con bò sữa nặng 480 kg, con trâu nặng 500 kg, con lợn nặng 220 kg, con bò nặng 250 kg

b) Con trâu nặng nhất, con lợn nhẹ nhất

Toán lớp 2 Tập 2 trang 93 Luyện tập 2: Số?

Biết rằng ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 500.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 500, nên để điền vào chỗ trống em thực hiện các phép tính theo hàng và cột. 

200 + 150 + ? = 500

Em thực hiện phép tính: 200 + 150 = 350 

350 + ? = 500, để tính được số còn thiếu em lấy 500 – 350 bằng 150.

Nên 200 + 150 + 150 = 500

Em làm tương tự với các hàng hay cột còn lại để tính được số còn thiếu và được kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 93 Luyện tập 3: Số? 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Em có phép tính: 390 – 375 = 15 , 375 – 360 = 15

Nên số ở hai hình tròn liền kề nhau có hiệu bằng 15.

Để điền được số vào hình tròn xanh lá em thực hiện phép tính: 360 – ? = 15 hay ? – 330 = 15.

Phép tính: 360 – ? = 15. Để tính được số ở vị trí còn thiếu, em lấy 360 – 15 bằng 345. Nên 360 – 345 = 15

Vậy em điền số 345 vào hình tròn xanh lá. Em điền được như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 94 Luyện tập 4: Mùa xoài năm nay, gia đình bà Ba thu hoạch được 965 kg xoài, trong đó có 375 kg xoài tượng, còn lại là xoài cát. Hỏi gia đình bà Ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam xoài cát?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính số ki-lô-gam xoài cát gia đình bà Ba thu hoạch được, em lấy số xoài gia đình bà Ba thu hoạch được là 965 kg trừ đi số xoài tượng mà gia đình bà Ba thu hoạch được là 375 kg. Em có phép tính: 965 kg – 375 kg = 590 kg.

Vậy: 

Số xoài cát là: 965 – 375 = 590 kg

Toán lớp 2 Tập 2 trang 94 Luyện tập 5: Tìm chỗ sai trong các phép tính sau. Hãy làm lại cho đúng.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 94 Vui học: Số?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 94 Thử thách: Chữ số? 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *