(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 90, 91 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Video giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 90 Bài 1Tính nhẩm:

300 + 600                       700 + 300                      400 + 60 + 3

500 – 400                        1000 – 800                     900 – 300 – 50 

Lời giải

300 + 600 = 900              700 + 300 = 1000                     400 + 60 + 3 = 463

500 – 400 = 100              1000 – 800 = 200                     900 – 300 – 50 = 550

Toán lớp 2 Tập 2 trang 90 Bài 2Tính nhẩm:

2 × 7                               5 × 2           12 : 2           15 : 5

2 × 4                               5 × 9           6 : 2            30 : 5

2 × 8                               5 × 6           20 : 2           50 : 5

Lời giải

2 × 7 = 14                       5 × 2 = 10   

12 : 2 = 6                        15 : 5 = 3

2 × 4 = 8                         5 × 9  = 45   

6 : 2 = 3                          30 : 5 = 6

2 × 8 =16                        5 × 6  = 30   

20 : 2 = 10                      50 : 5 = 10

Toán lớp 2 Tập 2 trang 90 Bài 3Xem tranh rồi viết phép nhân và phép chia thích hợp:

 Giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Có 4 cột đèn, mỗi cột đèn có 5 bóng, nghĩa là: 5 được lấy 4 lần. Ta có phép nhân: 

5 × 4 = 20

Từ phép nhân: 5 × 4 = 20, ta viết được 2 phép chia tương ứng: 

20 : 4 = 5; 20 : 5 = 4.

Em điền như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 91 Bài 4Số?

Giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Mỗi xe đạp có 2 bánh xe:

a) 2 xe đạp có số bánh xe là:

2 × 2 = 4 (bánh xe)

b) 5 xe đạp có số bánh xe là:

2 × 5 = 10 (bánh xe)

c) 5 xe đạp có số bánh xe là:

2 × 6 = 12 (bánh xe)

Giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 91 Bài 5Nhà Nam thu hoạch được 20 quả dưa hấu.

Giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Trả lời các câu hỏi:

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có mấy quả dưa hấu?

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần mấy rổ?

Lời giải

a) Nhà Nam thu hoạch 20 quả dưa hấu, nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có số quả dưa hấu là: 20 : 5 = 4 (quả)

b) Nhà Nam thu hoạch 20 quả dưa hấu, nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần số rổ là: 20 : 5 = 4 (rổ)

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *