(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 89, 90, 91: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000

Toán lớp 2 Tập 2 trang 89 Thực hành 1: Đặt tính rồi tính. 

218 + 543                              670 + 139                              627 + 8

394 + 412                              46 + 61                                   80 + 747

Trả lời:

Phép tính: 218 + 543

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 8 + 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục).

Cộng chữ số hàng chục: 1 + 4 bằng 5 thêm 1 bằng 6, viết 6.

Cộng chữ số hàng trăm: 2 + 5 bằng 7, viết 7.

Vậy: 218 + 543 = 761.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 90 Luyện tập 1: Số?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Phép tính: 652 + 139 

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 2 + 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục).

Cộng chữ số hàng chục: 5 + 3 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9.

Cộng chữ số hàng trăm: 6 + 1 bằng 7, viết 7. Vậy: 652 + 139 = 791.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 90 Luyện tập 2: Số?

a) 500 + 20 + 6 = ……

b) 50 + 2 + 600 = ……

c) 5 + 60 + 200 = ……

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính và được kết quả như sau:

a) 500 + 20 + 6 = 526

b) 50 + 2 + 600 = 652

c) 5 + 60 + 200 = 265

Toán lớp 2 Tập 2 trang 90 Luyện tập 3: (>, =, <)

700 + 30 + 8 …… 738

900 + 60 + 1 …… 691

400 + 40 …… 401

Trả lời:

700 + 30 + 8 …… 738

Em có: 700 + 30 + 8 = 738 . Vậy 700 + 30 + 8 = 738

Em làm tương tự với các phần tiếp theo và được kết quả như sau: 

700 + 30 + 8 = 738

900 + 60 + 1 > 691

400 + 40 > 401

Toán lớp 2 Tập 2 trang 90 Luyện tập 4: Tính:

a) 632 + 118 + 247

b)  435 + 129 + 315

Trả lời:

Phép tính: 632 + 118 + 247

Em thực hiện phép tính: 632 + 118 = 750

750 + 247 = 997

Vậy 632 + 118 + 247 = 997

Em làm tương tự với phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

a) 632 + 118 + 247 = 997

b)  435 + 129 + 315 = 879

Toán lớp 2 Tập 2 trang 90 Luyện tập 5: Dưới đây là số trứng của mỗi con gà đẻ trong một năm.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Số?

a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là …… quả.

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là ……quả.

Trả lời :

Để tính tổng số quả trứng của gà nâu và gà trắng, em lấy số trứng của gà nâu là 168 quả cộng với số trứng của gà trắng là 207 quả. Em có phép tính:   168 + 207 = 375 quả.

Để tính tổng số trứng của cả ba con gà, em lấy số trứng của gà nâu là 168 quả cộng với số trứng của gà trắng là 207 quả, rồi cộng với số trứng của gà đen là 200 quả. Em có phép tính: 168 + 207 + 200 = 575 quả.

Vậy em điền được như sau:

a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là 168 + 207 = 375 quả.

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là 168 + 207 + 200 = 575 quả.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 91 Luyện tập 6:

a) Một trang trại nuôi 387 con gà đẻ trứng và 550 con gà lấy thịt. Hỏi trang trại nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) Mỗi tuần lễ, gà đẻ trứng ăn hết 409 kg thức ăn, gà lấy thịt ăn hết 231 kg thức ăn. Hỏi mỗi tuần lễ, cả hai loại gà ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời :

Để tính trang trại nuôi tất cả bao nhiêu con gà, em lấy số con gà đẻ trứng là 387 con cộng với số con gà lấy thịt là 550 con. Em có phép tính: 387 + 550 = 937 con gà.

Để tính số ki-lô-gam thức ăn cả hai loại gà ăn hết trong mỗi tuần lễ, em lấy số thức ăn gà đẻ trứng ăn hết là 409 kg cộng với số thức ăn gà lấy thịt ăn hết là 231 kg. Em có phép tính: 409 + 231 = 640 kg.

Vậy em được kết quả như sau:

a) Trang trại nuôi tất cả 387 + 550 = 937 con gà.

b) Cả hai loại gà ăn hết 409 + 231 = 640 kg.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 91 Thử thách: Số?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *