(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 7, 8: Tổng các số hạng bằng nhau | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 7, 8 Tổng các số hạng bằng nhau

Toán lớp 2 Tập 2 trang 77 Thực hành 1: Tính tổng các số hạng bằng nhau rồi trả lời theo mẫu.

Mẫu:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 7, 8 Tổng các số hạng bằng nhau | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình, em thấy:

a) Có 4 hình, mỗi hình có 2 con vật, tổng số con vật trong các hình là: 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (con).

Em nói: 2 được lấy 4 lần.

b) Có 3 hình, mỗi hình có 4 con gà, tổng số con gà có trong các hình là: 4 + 4 + 4 = 12 (con)

Em nói 4 được lấy 3 lần.

Em điền như sau:

a) 2 + 2 + 2 + 2 = 8                          b) 4 + 4 + 4 = 12

2 được lấy 4 lần.                               4 được lấy 3 lần

Toán lớp 2 Tập 2 trang 8 Luyện tập 1: Viết theo mẫu:

Mẫu:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 7, 8 Tổng các số hạng bằng nhau | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

a)

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 7, 8 Tổng các số hạng bằng nhau | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b)  

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 7, 8 Tổng các số hạng bằng nhau | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình, em nhận thấy

a) Có 6 hình, mỗi hình có 2 quả thanh long. 

Tổng số quả thanh long là:  2 + 2 + 2 + 2 + 2  + 2 = 12 (quả)

Em nói: 2 được lấy 6 lần.

b) Có 5 hình, mỗi hình có 3 quả cam. 

Tổng số quả cam là: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 (quả)

Em nói: 3 được lấy 5 lần.

Em điền như sau:

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12                                  b) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

2 được lấy 6 lần                                                        3 được lấy 5 lần

Toán lớp 2 Tập 2 trang 8 Luyện tập 2: Số?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 7, 8 Tổng các số hạng bằng nhau | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Bò, lợn (heo), gà, vịt mỗi loại đều có …… con

….. được lấy …… lần.

Trả lời: 

Có 4 loại con vật là bò, lợn (heo), gà, vịt, mỗi loại đều có 3 con nên ta có: 3 được lấy 4 lần.

Em điền như sau:

Bò, lợn (heo), gà, vịt mỗi loại đều có 3 con

3 được lấy 4 lần.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 7, 8 Tổng các số hạng bằng nhau – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *