(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62: Mét | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét

Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Thực hành 1:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 59Thực hành 1: Tìm hiểu quan hệ giữa mét, đề-xi-mét và xăng-ti-mét.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 59Thực hành 3:

a) Mấy gang tay của em thì được khoảng 1 m?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) So sánh chiều cao của em với 1 m.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

c) So sánh chiều dài bàn học sinh và bàn giáo viên của lớp em với 1 m (dùng các từ: ngắn hơn, dài hơn, dài bằng).

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Mỗi găng tay em được 17 cm thì khoảng 6 găng tay thì được 1 m.

b) Đo chiều cao rồi so sánh với 1 m.

c) Em dùng thước kẻ đo bàn học sinh và giáo viên rồi so sánh với 1 m

Toán lớp 2 Tập 2 trang 61 Thực hành 4:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Chiều dài bảng lớp.

            Uớc lượng: khoảng 160 cm.

            Đo: 2 m. 

b) Chiều dài và chiều rộng phòng học.

Chiều dài:

            Ước lượng: khoảng 16 m.

            Đo: 15 m.

Chiều rộng:

            Ước lượng: khoảng 10 m.

            Đo: 8 m.

c) Chiều cao cửa ra vào lớp học.

            Ước lượng: khoảng 2 m.

            Đo: 2 m. 

Toán lớp 2 Tập 2 trang 62 Luyện tập 1: Số?

Mẫu:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

a) 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Chó đã nhảy …… cm, còn thiếu …… cm mới đủ 1 m.

b)

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Thỏ đã nhảy …… cm, còn thiếu …… cm mới đủ 1 m.

Trả lời:

Mỗi con vật phải nhảy đủ 1 m nên em có:

a) 

Chó đã nhảy 50 cm, còn thiếu 50 cm mới đủ 1 m. 

b)

Thỏ đã nhảy 80 cm, còn thiếu 20 cm mới đủ 1 m.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 62 Luyện tập 2: cm hay m?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Cục tẩy  dài 4 cm

Cửa sổ lớp rộng 2 m

Bút chì dài 15 cm

Sợ dây dài 3 m

Hành lang dài 14 m

Toán lớp 2 Tập 2 trang 62 Hoạt động thực tế: Cắt một đoạn dây dài 1 m rồi dùng sợ dây đó đo chiều dài, chiều rộng một số đồ dùng như bàn, giường,……

Bài giảng Toán lớp 2 trang 59, 60, 61, 62 Mét – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *