(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Video giải Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 58 Bài 1Tính:

 Giải Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 58 Bài 2Đặt tính rồi tính:

153 + 426              582 + 207              450 + 125              666 + 300

Lời giải:

Em thực hiện đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau (chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm). 

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

 Em điền kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Bài 3Tính (theo mẫu):
 
Giải Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Bài 4Tính (theo mẫu):
 Giải Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Bài 5Đặt tính rồi tính:

803 + 55                246 + 31                510 + 31                694 + 4

Lời giải

Em thực hiện đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau (chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm). 

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

 Em điền kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 58, 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Bài 6Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?

Lời giải

Cả hai lớp sưu tầm được số bức ảnh là: 

145 + 154 = 199 (bức ảnh)

Đáp số: 199 bức ảnh

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *