(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 5, 6 Bài 37: Phép nhân | Kết nối tri thức


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 5, 6 Bài 37: Phép nhân

Hoạt động (trang 5)

Toán lớp 2 Tập 2 trang 5 Bài 1: Số?

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 37

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 37

Toán lớp 2 Tập 2 trang 5 Bài 2: Tìm phép nhân thích hợp.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 37

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 37

 

Luyện tập (trang 6)

Toán lớp 2 Tập 2 trang 6 Bài 1: a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân.

b) Viết phép nhân 5 x 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau.

Hướng dẫn giải

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 5 = 10

b) 5 × 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

Toán lớp 2 Tập 2 trang 6 Bài 2: Tìm phép nhân phù hợp với câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 37

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 37

Toán lớp 2 Tập 2 trang 6 Bài 3: Tính (theo mẫu).

Mẫu:

5 × 4 = 5 + 5 + 5 + 5

a) 5 × 5                 b) 8 × 2                 c) 3 × 6                 d) 4 × 3

Hướng dẫn giải

a) 5 × 5        = 5 + 5 + 5 + 5 +5 

b) 8 × 2 = 8 + 8     

c) 3 × 6        = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

d) 4 × 3 = 4 + 4 + 4

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *