(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân

Video giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 4 Bài 1: Xem hình rồi nói (theo mẫu):

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

a) 

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b)

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

a) Quan sát hình

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Em thấy mỗi thẻ ô vuông có 4 chấm tròn, có 5 thẻ ô vuông em nói 

4 được lấy 5 lần 

× 5 = 20 

b) Quan sát hình 

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Em thấy mỗi thẻ ô vuông có 6 chấm tròn, có 2 thẻ ô vuông em nói.

6 được lấy 2 lần

× 2 = 12

Toán lớp 2 Tập 2 trang 5 Bài 2: Chọn phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

+ Quan sát tranh thứ nhất

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Em thấy mỗi khay trứng có 6 quả trứng, có 3 khay trứng nên em nói 6 được lấy 3 lần. Ta có phép nhân 6 × 3.

+ Quan sát tranh thứ hai

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Em thấy mỗi nhóm có 5 hộp sữa, có 2 nhóm nên em nói 5 được lấy 2 lần. Ta có phép nhân 5 × 2. 

+ Quan sát tranh thứ ba

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Em thấy mỗi đĩa bánh có 4 cái bánh, có 3 đĩa bánh nên em nói 4 được lấy 3 lần. Ta có phép nhân 4 × 3.

Em nối được như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 5 Bài 3: Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân sau:

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

3 × 2  

4 × 3 

5 × 4 

5 × 5 

Lời giải

3 × 2  nghĩa là 3 được lấy 2 lần, em xếp như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

4 × 3 nghĩa là 4 được lấy 3 lần, em xếp như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

5 × 4 nghĩa là 5 được lấy 4 lần, em xếp như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

5 × 5 nghĩa là 5 được lấy 5 lần, em xếp như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 5 Bài 4:

a) Xem tranh rồi thảo luận về phép tính của Quân và Thư. Theo em, bạn nào nêu phép tính đúng?

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) Kể về một tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế.

Lời giải:

a) Quan sát tranh

Giải Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Em thấy mỗi đĩa có 6 cái bánh, có 2 đĩa nên em nói 6 được lấy 2 lần. Ta có phép nhân 6 × 2. 

Vậy bạn Quân nêu phép tính đúng.

b) Một số tình huống sử dụng phép nhân trong thực tế:

+ Mỗi bạn đều được phát 2 bộ quần áo đồng phục, tính số bộ quần áo đồng phục của tổ Một gồm 5 bạn để phát áo thì cần sử dụng phép nhân. Ta nói, 2 được lấy 5 lần, ta có phép nhân 2 × 5, kết quả của phép nhân này là số bộ quần áo của tổ Một.

+ Mỗi bạn học sinh ưu tú được tặng 3 quyển vở. Cả lớp có 7 bạn học sinh ưu tú. Để tính số vở được tặng của cả lớp, ta cần thực hiện phép nhân. Ta nói, 3 được lấy 7 lần, ta có phép nhân 3 × 7, kết quả của phép nhân này là số vở được tặng của lớp.

Tương tự, các em tự tìm thêm các tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *