(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 25, 26: Bảng chia 5 | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 25, 26  Bảng chia 5

Toán lớp 2 Tập 2 trang 25 Thực hành 1: Đọc phép nhân, phép chia trong bảng nhân 5, bảng chia 5. 

Mẫu:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 25, 26 Bảng chia 5 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 25 Thực hành 2: Đố bạn tìm các thương trong bảng chia 5.

Mẫu:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 25, 26 Bảng chia 5 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Dựa vào bảng nhân 5, em tìm các thương trong bảng chia 5 như sau:

5 : 5 = ?

5 × 1 = 5

5 : 5 = 1

10 : 5 = ?

5 × 2 = 10

10 : 5 = 2

15 : 5 = ? 

5 × 3 = 15

15 : 5 = 3

20 : 5 = ? 

5 × 4 = 20

20 : 5 = 4

25 : 5 = ?

5 × 5 = 25

25 : 5 = 5

30 : 5 = ?

5 × 6 = 30

30 : 5 = 6

35 : 5 = ? 

5 × 7 = 35

35 : 5 = 7

40 : 5 = ? 

5 × 8 = 40

40 : 5 = 8

45 : 5 = ? 

5 × 9 = 45

45 : 5 = 9

50 : 5 = ?

5 × 10 = 50

50 : 5 = 10

Toán lớp 2 Tập 2 trang 26 Luyện tập 1: Tính nhẩm.

20 : 5                          15 : 5                          45 : 5                          10 : 5                          5: 5

30 : 5                          25 : 5                          35 : 5                          50 : 5                         40 : 5

Trả lời:

Dựa vào bảng chia 5, em thực hiện tính nhẩm, kết quả như sau:

20 : 5 = 4                   15 : 5 = 3                   45 : 5 = 9                   10 : 5 = 2       5 : 5 = 1

30 : 5 = 6                   25 : 5 = 5                   35 : 5 = 7                   50 : 5 = 10     40 : 5 = 8

Toán lớp 2 Tập 2 trang 26 Luyện tập 2: Số?

… : 5 = 5                   … : 5 = 7                   … : 5 = 10                 … : 5 = 8

… : 5 = 6                   … : 5 = 4                   … : 5 = 9                   … : 5 = 3

Trả lời:

Dựa vào bảng chia 5, em tìm số bị chia trong các phép tính chia, kết quả như sau:

25 : 5 = 5                   35 : 5 = 7                   50 : 5 = 10                 40 : 5 = 8

30 : 5 = 6                   20 : 5 = 4                   45 : 5 = 9                   15 : 5 = 3

Toán lớp 2 Tập 2 trang 26 Luyện tập 3: Mỗi hình ảnh thể hiện một số. Em hãy tìm các số đó.

a)

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 25, 26 Bảng chia 5 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 25, 26 Bảng chia 5 | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình ảnh, em thấy

a) Mỗi con vật giống nhau thể hiện cùng một số.

– Phép tính đầu là phép chia 50 cho một số được kết quả bằng 10.

Dựa vào bảng chia 5, em thấy 50 : 5 = 10.

Em thay vị trí của con mèo là số 5.

– Ở phép nhân, em thấy thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là con vịt, tích là 10.

Dựa vào bảng nhân 5, em thấy: 5 × 2 = 10.

Em thay vị trí con vịt là số 2

– Ở phép chia thứ 3, số bị chia là con gà, số chia là 2, thương là 10.

Dựa vào bảng chia 2, em thấy 20 : 2 = 10

Em thay vị trí con gà là số 20.

b) Hai con cú có tổng là 10, em thấy 5 + 5 = 10.

Em thay vị trí con cú là số 5.

– Phép tính số 2, số bị chia là 30, số chia là 5, thương là con công.

Số ứng với con công là 30 : 5 = 6.

– Phép tính số 3, số bị chia là 6, số chia là con ong, thương là 3.

Dựa vào bảng chia 2, em thấy 6 : 2 = 3.

Vậy vị trí con ong là số 2.

Em điền kết quả như sau:

a) 50 : 5 = 10                         b) 5 + 5 = 10

    5 × 2 = 10                              30 : 5 = 6

    20 : 2 = 10                             6 : 2 = 3

Bài giảng Toán lớp 2 trang 25, 26 Bảng chia 5 – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *