(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 22: Số bị chia – số chia – thương | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 22 Số bị chia – số chia – thương

Toán lớp 2 Tập 2 trang 22 Thực hành 1: Gọi tên các thành phần của phép chia.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 22 Số bị chia – số chia – thương | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

10 là số bị chia; 2 là số chia; 5 là thương; 10 : 2 là thương

24 là số bị chia; 4 là số chia; 6 là thương; 24 : 4 là thương

Toán lớp 2 Tập 2 trang 22 Thực hành 2: Viết phép chia.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 22 Số bị chia – số chia – thương | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

18 : 2 = 9

24 : 6 = 4

Toán lớp 2 Tập 2 trang 22 Thực hành 3: Trò chơi kết bạn.

Mỗi lần chơi: 6 bạn, mỗi bạn lấy một bảng con đã được viết sẵn rồi kết bạn.

Ví dụ:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 22 Số bị chia – số chia – thương | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 22 Số bị chia – số chia – thương – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *