(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 106, 107: Ôn tập phép nhân và phép chia | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia

Toán lớp 2 Tập 2 trang 106 Luyện tập 1: Làm theo mẫu:

Mẫu:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) 

Có 3 phần mỗi phần có 4 miếng dưa nên em có:

Phép cộng: 4 + 4 + 4 = 12

Phép nhân: 4 × 3 = 12

Phép chia: 12 : 3 = 4 ; 12 : 4 = 3

Em làm tương tự với phần tiếp theo và được kết quả như sau: 

a)                                             b)

4 + 4 + 4 = 12                       3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

4 × 3 = 12                              5 × 3 = 15

12 : 3 = 4                               15 : 5 = 3                                           

12 : 4 = 3                               15 : 3 = 5

Toán lớp 2 Tập 2 trang 106 Luyện tập 2: Ôn tập: Bảng nhân 2, bảng chia 2.

             Bảng nhân 5, bảng chia 5.

a) Đọc lần lượt các bảng.

b) Đọc các cặp phép nhân, phép chia trong bảng có liên quan.

Ví dụ: 2 × 8 = 16

           16 : 2 = 8

Toán lớp 2 Tập 2 trang 106 Luyện tập 3: Tính:

a) 2 × 4                       5 × 9               b) 15 : 5                     12 : 2

    5 × 7                       2 × 10                 18 : 2                      20 : 5

    5 × 6                       2 × 7                   35 : 5                      14 : 2

    2 × 9                       5 × 8                   45 : 5                      20 : 2

Trả lời:

Em thực hiện các phép nhân, phép chia và được kết quả như sau:

a) 2 × 4 = 8                5 × 9 = 45                  b) 15 : 5 = 3               12 : 2 = 6

    5 × 7 = 35              2 × 10 = 20                    18 : 2 = 9               20 : 5 = 4

    5 × 6 = 30              2 × 7 = 14                      35 : 5 = 7               14 : 2 = 7

    2 × 9 = 18              5 × 8 = 40                      45 : 5 = 9               20 : 2 = 10

Toán lớp 2 Tập 2 trang 107 Luyện tập 4:

a) Giải bài toán theo tóm tắt sau

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

1 tổ: 5 cây

4 tổ: … cây? 

 

b) Mỗi con thỏ có 2 cái tai. Trong chuồng có tất cả 14 cái tai thỏ. Hỏi chuồng thỏ có bao nhiêu con?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính số cây 4 tổ trồng được, em lấy số cây một tổ trồng được là 5 cây nhân với số tổ là 4 tổ, em có phép tính: 5 × 4  = 20 cây.

Để tính trong chuồng thỏ có bao nhiêu con thỏ, em lấy số tai thỏ có trong chuồng là 14 cái tai thỏ chia cho số tai thỏ mà mỗi con thỏ có là 2 tai. Em có phép tính: 14 : 2 = 7 con.

Vậy: 

a) Bốn tổ có số cây là: 5 × 4  = 20 cây.

b) Chuồng thỏ có tất cả: 14 : 2 = 7 con.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 107 Luyện tập 5: Mỗi trái cây che dấu phép tính nào (+, –, × hay : )?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

10 : 5 = 2                                           10 × 2 = 20

10 – 2  = 8                                         10 + 5 = 15

Toán lớp 2 Tập 2 trang 107 Luyện tập 6: Số?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện các phép tính nhân và chia theo hàng hoặc cột và được kết quả như sau: 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *