(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 – Cánh diều


Giải bài tập trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Video giải Toán lớp 2 trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 1 trang 94 Bài 1Tính nhẩm:

9 + 3                                7 + 8                                6 + 5

3 + 9                                8 + 7                                5 + 6

12 – 9                              15 – 7                              11 – 6 

12 – 3                              15 – 8                              11 – 5 

Lời giải: 

9 + 3 = 12                        7 + 8 = 15                        6 + 5 = 11

3 + 9 = 12                        8 + 7 = 15                        5 + 6 = 11

12 – 9  = 3                        15 – 7 = 8                        11 – 6 = 5

12 – 3 = 9                        15 – 8 = 7                        11 – 5 = 6 

Toán lớp 2 Tập 1 trang 94 Bài 2Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính ở các con gà con rồi nối với kết quả phù hợp ở gà mẹ. 

3 + 8 = 11

9 + 4 = 13

17 – 9 = 8

7 + 6 = 13

12 – 4 = 8 

7 + 4 = 11

16 – 8 = 8

19 – 8 = 11

11 + 2 = 13

Em nối được như sau: 

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Toán lớp 2 Tập 1 trang 94 Bài 3Điền dấu >, <, = thích hợp:

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính rồi so sánh:

+) 8 + 8 = 16 và 8 + 5 = 13

Vì 16 > 13 nên 8 + 8 > 8 + 5 

+) 9 + 7 = 16 và 7 + 9 = 16 

Vì 16 = 16 nên 9 + 7 = 7 + 9

+) 14 – 6 = 8 và 14 – 7 = 7 

Vì 8 > 7 nên 14 – 6 > 14 – 7 

+) 17 – 8 = 9 và 18 – 7 = 11

Vì 9 < 11 nên 17 – 8 < 18 – 7 

Vậy em điền được như sau:

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Toán lớp 2 Tập 1 trang 94 Bài 4a) Tính:

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

b) Xếp các chữ cái tương ứng với kết quả phép tính ở câu a vào các ô [?], em sẽ biết thêm tên một loài động vật trong sách đỏ Việt Nam.

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Lời giải: 

a) Em thực hiện các phép tính đã cho:

Có 6 + 4 = 10 nên 6 + 6 + 4 = 16 

Có 7 + 3 = 10 nên 7 + 7 + 3 = 17 

16 – 8 + 8 = 8 + 8 = 16 

18 – 9 – 2 = 9 – 2 = 7 

5 + 9 – 4 = 14 – 4 = 10 

Vậy em điền được các kết quả như sau: 

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

b) Em thấy số 17 tương ứng với chữ S, số 16 tương ứng với chữ A, số 10 tương ứng với chữ O và số 7 tương ứng với chữ L, em xếp được các chữ cái như sau: 

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Em tìm được tên loài động vật đó là Sao la. 

Sao la hay còn được gọi là “Kỳ lân Châu Á” là một trong những loài thú quý hiếm nhất trên Thế giới. 

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Toán lớp 2 Tập 1 trang 95 Bài 5a) Dũng nhặt được 16 vỏ sò, Huyền nhặt được ít hơn Dũng 7 vỏ sò. Hỏi Huyền nhặt được bao nhiêu vỏ sò?

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

b) Dũng và Huyền dùng các vỏ sò ghép thành hai bức tranh, bức tranh thứ nhất gồm 8 vỏ sò, bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất 9 vỏ sò. Hỏi bức tranh thứ hai được ghép từ bao nhiêu vỏ sò? 

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

a) Hướng dẫn: 

Dũng nhặt được: 16 vỏ sò 

Huyền nhặt được ít hơn Dũng: 7 vỏ sò 

Nên em thấy đây là bài toán về ít hơn, vậy để tìm số vỏ sò mà Huyền nhặt được, em lấy số vỏ sò mà Dũng nhặt được trừ đi 7. 

Em trình bày như sau: 

Bài giải:

Huyền nhặt được số vỏ sò là: 

16 – 7 = 9 (vỏ sò)

Đáp số: 9 vỏ sò. 

b) Bức tranh thứ nhất gồm: 8 vỏ sò

Bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất: 9 vỏ sò

Nên em thấy đây là bài toán về nhiều hơn, vậy để tìm số vỏ sò ở bức tranh thứ hai em lấy số vỏ sò ở bức tranh thứ nhất cộng với 9. 

Em trình bày như sau: 

Bài giải:

Bức tranh thứ hai được ghép từ số vỏ sò là:

8 + 9 = 17 (vỏ sò)

Đáp số: 17 vỏ sò. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *