(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 65, 66: 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 65, 66 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Toán lớp 2 Tập 1 trang 66 Luyện tập 1: Tính:

a) 15 – 5 – 2                                      b) 17 – 7 – 1 

c) 14 – 4 – 5                                      d) 16 – 6 – 2 

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải, kết quả như sau:

a) 15 – 5 – 2 = 8                               b) 17 – 7 – 1 = 9 

c) 14 – 4 – 5 = 5                               d) 16 – 6 – 2 = 8

Toán lớp 2 Tập 1 trang 66 Luyện tập 2: Tính nhẩm. 

14 – 5                                     17 – 9                                     14 – 8 

15 – 8                                     16 – 7                                     18 – 9 

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt như sau:

14 – 5 = 14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9                                                                 

15 – 8  = 15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7                                                                 

17 – 9 = 17 – 7 – 2 = 10 – 2 = 8 

16 – 7  = 16 – 6 – 1 = 10 – 1 = 9

14 – 8 = 14 – 4 – 4 = 10 – 4 = 6

18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 10 – 1 = 9

Em ghi kết quả như sau:

14 – 5 = 9                              17 – 9 = 8                              14 – 8 = 6

15 – 8  = 7                              16 – 7  = 9                              18 – 9 = 9

Toán lớp 2 Tập 1 trang 66 Luyện tập 3: Mỗi con vật che số nào?

Mẫu:

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 65, 66 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Từ hình mẫu, em nhận thấy mỗi số bên ngoài hình tròn trừ một trong hai số gần nó sẽ được số còn lại.

15 – 6 = 9, 15 – 9 = 6

14 – 6 = 8, 14 – 8 = 6

17 – 9 = 8, 17 – 8 = 9

Tương tự như vậy, em tính số mà mỗi con vật che đi:

Con sâu vàng: 11 – 8 = 3

Con sâu xanh: 18 – 8 = 10

Con bọ rùa đỏ: 14 – 9 = 5

Con bọ rùa xanh: 16 – 9 = 7

Em điền vào hình như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 65, 66 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 66 Luyện tập 4: Tính để biết mỗi bạn rùa sẽ lên toa tàu nào.

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 65, 66 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thực hiện phép trừ:

11 – 8 = 3; 11 – 10 = 1; 11 – 7 = 4; 11 – 9 = 2 

Vậy:

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 65, 66 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 65, 66 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *