(SGK) Giải SGK Tin học 7 Bài 16 (Kết nối tri thức): Thuật toán sắp xếp


Giải bài tập Tin học lớp 7 Bài 16: Thuật toán sắp xếp

Video giải Tin học 7 Bài 16: Thuật toán sắp xếp – Kết nối tri thức

1. Thuật toán sắp xếp nổi bọt

Hoạt động 1 trang 80 Tin học 7: Em hãy thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp 5 số sau đây theo thứ tự tăng dần. Hãy mô phỏng các bước sắp xếp bằng hình vẽ minh họa tương tự như Hình 16.2, Hình 16.3, Hình 16.4.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *