(SBT) SBT Tiếng Anh 7 trang 71, 72 Unit 9 Writing – Global success Kết nối tri thức


Giải SBT Tiếng anh lớp 7 Unit 9 Writing

1 (trang 71 SBT Tiếng Anh 7): Make sentences, using the words and phrases given. You can change the words and phrases or add necessary words. (Đặt câu, sử dụng các từ và cụm từ đã cho. Bạn có thể thay đổi các từ và cụm từ hoặc thêm các từ cần thiết.)

Đáp án:

1. Easter is an important Christian festival and holiday.

2. People celebrate it around the world between 22nd March and 25th April.

3. People give chocolate eggs to their friends and family.

4. They also organise egg hunts for children.

5. People go to church and have a special family meal.

6. Each year shops sell millions of chocolate Easter bunnies.

Hướng dẫn dịch:

1. Lễ Phục sinh là một lễ hội và ngày lễ quan trọng của Cơ đốc giáo.

2. Mọi người kỷ niệm nó trên khắp thế giới từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4.

3. Mọi người tặng trứng sô cô la cho bạn bè và gia đình của họ.

4. Họ cũng tổ chức các cuộc săn trứng cho trẻ em.

5. Mọi người đến nhà thờ và có một bữa ăn gia đình đặc biệt.

6. Mỗi năm các cửa hàng bán hàng triệu con thỏ Phục sinh bằng sô cô la.

2 (trang 72 SBT Tiếng Anh 7)Write a short story of about 50 words based on the pictures given (Viết một câu chuyện ngắn khoảng 50 từ dựa trên các bức tranh cho sẵn)

SBT Tiếng Anh 7 trang 71, 72 Unit 9 Writing | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Gợi ý:

Last September, Mi and Lan went to the Mid-Autumn Festival at their school. They went to the festival by bus. There were a lot of activities at the festival such as lion dances and making mooncakes. There was also a stall with many lanterns. Mi made some mooncakes and Lan bought a lantern.

Hướng dẫn dịch:

Tháng 9 năm ngoái, Mi và Lan cùng đi chơi trung thu ở trường mình. Họ đến lễ hội bằng xe buýt. Lễ hội diễn ra rất nhiều hoạt động như múa lân và làm bánh trung thu. Ngoài ra còn có một gian hàng với nhiều đèn lồng. Mi đã làm một số bánh trung thu và Lan mua một chiếc đèn lồng.

3 (trang 72 SBT Tiếng Anh 7): Write an email (60 – 80 words) to a friend to tell him / her about a festival you went to (Viết email (60 – 80 từ) cho một người bạn để kể cho họ nghe về một lễ hội mà bạn đã đến.)

Use the following questions as cues:

1. What festival did you go to?

2. Where and when did you go to it?

3. Why do people celebrate it?

4. What did you do there?

5. Did you like the festival? Why or why not?

Hướng dẫn dịch:

Sử dụng các câu hỏi sau làm gợi ý:

1. Bạn đã đi đến lễ hội nào?

2. Bạn đã đến nó ở đâu và khi nào?

3. Tại sao mọi người lại ăn mừng nó?

4. Bạn đã làm gì ở đó?

5. Bạn có thích lễ hội không? Tại sao hoặc tại sao không?

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *