(SBT) SBT Tiếng Anh 7 trang 57, 58 Unit 7 Reading – Global success Kết nối tri thức


Giải SBT Tiếng anh lớp 7 Unit 7 Reading

1 (trang 57 SBT Tiếng Anh 7): Read the following passage and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn sau và quyết định xem câu nào đúng (T) hay sai (F).)

Hướng dẫn dịch:

Những người lái xe tốt nhất là ai? Theo một cuộc khảo sát gần đây, những tài xế trẻ và thiếu kinh nghiệm là đối tượng dễ gặp tai nạn nhất. Những người lái xe lớn tuổi thì cẩn thận hơn. Nam thanh niên có thành tích tai nạn tồi tệ nhất trong số tất cả. Họ thường lái những chiếc xe nhanh hơn với động cơ lớn hơn. Một trong những phát hiện thú vị nhất trong cuộc khảo sát là hành khách có thể ảnh hưởng đến tài xế. Khi nam thanh niên lái xe chở bạn bè, việc lái xe của họ trở nên tồi tệ hơn. Khi vợ hoặc bạn gái của họ đang ở trên xe; tuy nhiên, việc lái xe của họ được cải thiện. Nhưng điều này không đúng với phụ nữ. Việc lái xe của họ nguy hiểm hơn khi có chồng hoặc bạn trai của họ trên xe. Tuy nhiên, nếu con họ ngồi trên xe, họ lái xe chậm và an toàn hơn.

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

1. Theo khảo sát, những tài xế trẻ và thiếu kinh nghiệm là đối tượng dễ gặp tai nạn nhất.

2. Nói chung, những người đàn ông lớn tuổi có xu hướng lái những chiếc xe nhanh với động cơ lớn.

3. Hành khách có ảnh hưởng đến người lái xe.

4. Khi đàn ông có vợ hoặc bạn gái của họ trên xe, họ lái xe tồi tệ hơn.

5. Khi cho trẻ ngồi trên xe, mẹ hãy lái xe chậm và an toàn hơn.

2 (trang 57-58 SBT Tiếng Anh 7): Read the text and decide which answer A, B, C, or D best fills each gap. (Đọc văn bản và quyết định câu trả lời A, B, C, hoặc D phù hợp nhất với mỗi khoảng trống.)

When you are in Hong Kong, you can go about by taxi, by tram, by bus, or (1) underground. I prefer the underground (2) it is fast, easy and cheap. There are (3) trams and buses in Hong Kong, and one cannot drive on the road (4) and without stopping many times. The underground is therefore usually quicker (5) taxis or buses. If you do not know Hong Kong very well, it is very difficult (6) the bus you want. You can take a taxi, but it is (7) expensive than the underground or a bus.

At the underground you can find good maps that tell you the station names and show you (8) to get to them, so that it is easy to find your way.

Đáp án:

1. B

2. A

3. C

4. C

5. B

6. B

7. A

8. D

Hướng dẫn dịch:

Khi bạn ở Hồng Kông, bạn có thể đi bằng taxi, xe điện, xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Tôi thích ngầm hơn vì nó nhanh chóng, dễ dàng và rẻ. Có rất nhiều xe điện và xe buýt ở Hồng Kông, và người ta không thể lái xe trên đường một cách thoải mái và không dừng lại nhiều lần. Do đó, tàu điện ngầm thường nhanh hơn taxi hoặc xe buýt. Nếu không am hiểu rõ về Hồng Kông, bạn sẽ rất khó tìm được chuyến xe ưng ý. Bạn có thể đi taxi, nhưng đắt hơn tàu điện ngầm hoặc xe buýt.

Ở dưới lòng đất, bạn có thể tìm thấy bản đồ tốt cho bạn biết tên ga và hướng dẫn bạn cách đi đến chúng, để bạn dễ dàng tìm đường.

3 (trang 58 SBT Tiếng Anh 7)Read the passage and put a suitable word or phrase from the box in each of the gaps. (Đọc đoạn văn và đặt một từ hoặc cụm từ thích hợp từ ô trống vào mỗi chỗ trống.)

Public transport is very important in big cities. It allows a lot of people to (1) easily. The term “public transport” covers many different types of (2), but most commonly refers to buses and trains.

Good transport has lots of benefits for people, businesses, and the environment. For example, good transport can help people go (3) every day. It can also reduce the time people go to work and the cost of living. Public transport is especially (4) for people with low income. Public transport also helps us keep our community greener and (5). It can improve our health and reduce healthcare costs. By providing an alternative (6) public transport also has an important role in reducing carbon emission.

Đáp án:

1. move around

2. vehicles

3. to work

4. important

5. healthier

6. means of travel

Hướng dẫn dịch:

Giao thông công cộng rất quan trọng ở các thành phố lớn. Nó cho phép rất nhiều người di chuyển xung quanh một cách dễ dàng. Thuật ngữ “giao thông công cộng” bao gồm nhiều loại phương tiện khác nhau, nhưng phổ biến nhất là xe buýt và xe lửa.

Vận chuyển tốt có rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và môi trường. Ví dụ, giao thông tốt có thể giúp mọi người đi làm hàng ngày. Nó cũng có thể giảm thời gian mọi người đi làm và chi phí sinh hoạt. Giao thông công cộng đặc biệt quan trọng đối với những người có thu nhập thấp. Giao thông công cộng cũng giúp chúng ta giữ cho cộng đồng của mình xanh hơn và khỏe mạnh hơn. Nó có thể cải thiện sức khỏe của chúng ta và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Bằng cách cung cấp một phương tiện di chuyển thay thế, phương tiện giao thông công cộng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải carbon.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *