(SBT) SBT Tiếng Anh 7 trang 53 Unit 7 Pronunciation – Global Success Kết nối tri thức


Giải SBT Tiếng anh lớp 7 Unit 7 Pronunciation

1 (trang 53 SBT Tiếng Anh 7): Choose the word in which the underlined part is pronounced differently (Chọn từ mà phần gạch chân được phát âm khác)

SBT Tiếng Anh 7 trang 53 Unit 7 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Đáp án:

 

2 (trang 53 SBT Tiếng Anh 7)Single-underline the words with the sound /eɪ/ and double-underline the words with the sound /aɪ/ in the dialogue. Then act out the dialogue with a friend. (Gạch chân đơn những từ có âm /eɪ/ và gạch dưới kép những từ có âm /aɪ/ trong đoạn hội thoại. Sau đó, thực hiện cuộc đối thoại với một người bạn.)

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 7 trang 53 Unit 7 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi. Chuyến tàu này đến muộn! Tôi đã ở đây từ chín giờ.

B: Chuyến tàu nào, thưa bà?

A: Chuyến tàu chín giờ hai mươi tới Miami.

B: Tôi không nghĩ có chuyến tàu chín giờ hai mươi đến Miami.

A: Nhưng tôi đã ghi vào sổ tay của mình: Chuyến tàu Miami – chín giờ hai mươi.

B: Ồ, không. Chuyến tàu Miami rời đi lúc tám giờ hai mươi phút.

A: Tám giờ hai mươi?

B: Vâng. Họ đã thay đổi thời gian biểu vào cuối tháng Bảy. Hôm nay là ngày 4 tháng 8.

A: Ôi chao! Mấy giờ tàu đi đến Miami hôm nay?

B: Tám giờ hai mươi.

A: Vì vậy, chuyến tàu không bị trễ! Tôi trễ!

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *