(SBT) Giải SBT Tin học 7 Bài 7 (Kết nối tri thức): Tính toán tự động trên trang tính


Giải sách bài tập Tin học lớp 7 Bài 7: Tính toán tự động trên trang tính

Câu 7.1 trang 23 SBT Tin học 7: Công thức được nhập vào bảng tính với mục đích gì?

A. Căn chỉnh hàng cho đẹp.

B. Tính toán.

C. Thuận tiện khi nhập dữ liệu.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Phần mềm bảng tính giúp ta thực hiện tính toán.

Câu 7.2 trang 23 SBT Tin học 7: Công thức khi nhập vào ô tính sẽ căn như thế nào?

A. Luôn căn trái

B. Luôn căn giữa

C. Luôn căn phải

D. Tùy thuộc vào kết quả tính toán của công thức là số, văn bản hay ngày tháng

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Tùy thuộc vào dữ liệu nhập vào sẽ căn chỉnh phù hợp: Nếu là số, ngày tháng sẽ căn phải, văn bản sẽ căn trái.

Câu 7.3 trang 23 SBT Tin học 7: Những phương án nào là công thức đúng nhập vào bảng tính?

A. = 15 + 7

B. =2(3^3 + 4^4)

C. =(1^2+2^2)*(3^2+4^2)

D. =a + b

E. =2*14.789*3.14

F. x=1

Lời giải:

Đáp án đúng là: A, C, E

Khi bắt đầu nhập phép tính luôn bắt đầu bằng dấu bằng. Lưu ý phải nhập đúng phép tính.

Câu 7.4 trang 23 SBT Tin học 7: Nếu nhập công thức không đúng cú pháp thì phần mềm xử lí như thế nào?

A. Phần mềm thông báo lỗi.

B. Phần mềm bỏ qua và coi đó không là công thức.

C. Phần mềm tự động sửa lỗi công thức.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Khi nhập sai cú pháp thì phần mềm sẽ thông báo lỗi.

Câu 7.5 trang 24 SBT Tin học 7: Công thức nào sau đây là đúng khi nhập vào ô D5 trong Hình 7.1 để tính chu vi hình chữ nhật?

Công thức nào là đúng khi nhập vào ô D5 trong Hình 7.1 để tính chu vi hình chữ nhật

A. =2*(13 + 25)     B. =2*(a + b)

C. =2*(D3 + D4)     D. =76

Lời giải:

Đáp án đúng là: A và C

Ta có thể dùng ô tính để thực hiện phép tính hoặc nhập trực tiếp số liệu để tính toán.

Câu 7.6 trang 24 SBT Tin học 7: Cần nhập công thức nào vào ô D5 trong Hình 7.2 để tính Tổng diện tích rừng của tỉnh Hà Giang?

Cần nhập công thức nào vào ô D5 trong Hình 7.2 để tính Tổng diện tích rừng

Lời giải:

Nhập ô D5= B5 + C5 và sao chép xuống đến ô D13 để tính với các tỉnh còn lại.

Câu 7.7 trang 24 SBT Tin học 7: Công thức nào sau đây tự động tính toán?

A. =3.14*(15+45)

B. = D4*(2*E4+F4)

C. =B5 + C5 + E5

D. = 13 + 14 + 15

Lời giải:

Đáp án đúng là: B, C

Công thức tự động tính toán là công thức có dùng địa chỉ ô tính.

Câu 7.8 trang 25 SBT Tin học 7: Cho trang tính như Hình 7.3 cần nhập công thức tính chu vi tam giác ABC vào ô E3.

Cho trang tính như Hình cần nhập công thức tính chu vi tam giác ABC vào ô E3

a) Công thức cần nhập vào ô E3 là gì?

b) Nếu thay đổi các thông tin chiều dài các cạnh của tam giác ABC tại ô B3, B4, B5 thì giá trị đã tính toán tại ô E3 có thay đổi theo khoogn? Hãy giải thích.

Lời giải:

a) =B3 + B4 + B5

b) Có. Nếu trong công thức có chứa địa chỉ ô thì khi thông tin thay đổi ô đó sẽ được cập nhật và công thức sẽ tự động tính toán lại.

Câu 7.9 trang 25 SBT Tin học 7: Việc sao chép công thức trong phần mềm bảng tính có khác với sao chép dữ liệu bình thường không?

A. Khác hoàn toàn phần mềm bảng tính có lệnh sao chép dữ liệu và lệnh sao chép công thức riêng.

B. Giống nhau, chỉ dùng một lệnh sao chép chung cho tất cả các loại dữ liệu và công thức.

C. Không thể sao chép được công thức.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Vì ta chỉ dùng một lệnh sao chép chung.

Câu 7.10 trang 25 SBT Tin học 7: Để sao chép một công thức từ ô này sang ô khác cần thực hiện thao tác nào? Chọn các phương án đúng.

A. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, nháy chuột vào ô muốn sao chép và nhấn Ctrl + V.

B. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, nhấn giữ phím Ctrl, di chuyển con trỏ chuột cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột, kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.

C. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C nháy chuột lên ô muốn sao chép và nhấn phím Enter.

D. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, chờ cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A, B, C

Các cách để sao chép một công thức từ ô này sang ô khác:

– Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, nháy chuột vào ô muốn sao chép và nhấn Ctrl + V.

– Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, nhấn giữ phím Ctrl, di chuyển con trỏ chuột cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột, kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.

– Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C nháy chuột lên ô muốn sao chép và nhấn phím Enter.

Câu 7.11 trang 26 SBT Tin học 7: Giả sử tại ô C10 có công thức: = C8 + C9. Em hãy mô tả quan hệ tương đối giữa ô chứa công thức và các ô có địa chỉ trong công thức.

Lời giải:

Trong công thức có chứa địa chỉ hai ô nằm ngay phía trên của ô chứa công thức.

Câu 7.12 trang 26 SBT Tin học 7: Giả sử tại ô E8 có chứa công thức: = C8 + 2*D8. Em hãy mô tả quan hệ tương đối giữa ô chứa công thức và các ô chứa địa chỉ trong công thức.

Lời giải:

Trong công thức có địa chỉ hai ô nằm ngay sát bên trái của ô chứa công thức.

Câu 7.13 trang 26 SBT Tin học 7: Giả sử tại ô C5 có công thức sau: =A5 + B5. Nếu công thức này được sao chép sang ô E10 thì công thức tại ô E10 là gì?

Lời giải:

Ô công thức tại ô E10 là: =C10 + D10

Câu 7.14 trang 26 SBT Tin học 7: Giả sử tại ô E10 có công thức sau: =B7 + C8 + C9. Nếu công thức này sao chép sang ô N15 thì công thức đước sao chép sang là gì?

Lời giải:

Công thức được sao chép sang là: = K12+L13+M14

Câu 7.15 trang 26 SBT Tin học 7: Có thể sao chép một công thức đồng thời lên nhiều ô được không?

A. Không thể.

B. Có thể.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Ta có thể sao chép công thức lên nhiều ô.

Câu 7.16 trang 26 SBT Tin học 7: Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng nhất nhận định: Việc đưa công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.

A. Công thức có thể sao chép đến bất kì chỗ nào trong bảng tính.

B. Công thức luôn bảo toàn và giữ nguyên quan hệ tương đối giữa địa chỉ ô chứa công thức và các địa chỉ có trong công thức.

C. Giá trị công thức luôn tự dộng được tính lại sau mỗi 10 giây.

D. Giá trị công thức sẽ được tự động tính lại mỗi khi các ô dữ liệu có trong công thức thay đổi và công thức luôn bảo toàn, giữ nguyên quan hệ tương đối giữa địa chỉ ô chứa công thức và các địa chỉ có trong công thức.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Khi thực hiện địa chỉ ô để tính toán. Công thức sẽ tự động cập nhật và tính toán lại.

Câu 7.17 trang 27 SBT Tin học 7: Thực hành: Nhập bảng điểm lớp 7A theo mẫu Hình 7.4

Thực hành Nhập bảng điểm lớp 7A theo mẫu Hình trang 27 SBT tin học 7

Tại cột ĐTB nhập công thức tính điểm trung bình ba môn của cả lớp như sau:

a) Nhập công thức tính điểm trung bình tại ô F6.

b) Sao chép công thức này xuống các ô phía dưới để tính điểm trung bình cho cả lớp.

Lời giải:

a) Tại ô F6 nhập công thức = (C6+D6+E6)/3

b) Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, nhấn giữ phím Ctrl, di chuyển con trỏ chuột cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột, kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.

Xem thêm các bài giải SBT Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 Bài 6: Làm quen với phần mềm bảng tính

 Bài 7: Tính toán tự động trên trang tính

 Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán

 Bài 9: Trình bày bảng tính

 Bài 10: Hoàn thiện bảng tính

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *