Quan sát bảng các số từ 1 đến 100 Mỗi số bị che là số chẵn hay số lẻ?


Câu hỏi:

Thực hiện các phép chia sau rồi xác định các phép chia hết, các phép chia có dư.

10 : 2
11 : 2

22 : 2
13 : 2

14 : 2
25 : 2

36 : 2
17 : 2

58 : 2
29 : 2

Trả lời:

Các phép chia hết

10 : 2 = 5

22 : 2 = 11

14 : 2 = 7

36 : 2 = 18

58 : 2 = 29

Các phép chia có dư

11 : 2 = 5 (dư 1)
17 : 2 = 8 (dư 1)

13 : 2 = 6 (dư 1)
29 : 2 = 14 (dư 1)

25 : 2 = 12 (dư 1) 

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *