Nhà Tiến hái cam bán tết. số quả cam ít hơn 1 965 quả nhưng nhiều hơn 1 950 quả. Số quả cam chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4. Hỏi nhà Tiến hái bao nhiêu quả cam ?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Nhà Tiến hái cam bán tết. số quả cam ít hơn 1 965 quả nhưng nhiều hơn 1 950 quả. Số quả cam chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4. Hỏi nhà Tiến hái bao nhiêu quả cam ?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *