Cảnh giới Kinh Dịch: Có một Đại Trí tuệ được gọi là “ Biến Thông”Cảnh giới Kinh Dịch là một đại trí tuệ được gọi là “Biến Thông”. Nó được thiết kế bởi các thầy tu sĩ của chùa Kinh Dịch ở Việt Nam. Đây là một trong những trí tuệ phổ biến nhất trong phương pháp tu sĩ của Việt Nam.

Cảnh giới Kinh Dịch được sử dụng để giúp người tu sĩ giải quyết vấn đề trong đời sống hàng ngày. Nó cũng được sử dụng để giúp người tu sĩ trở thành một người tự do hơn trong cách suy nghĩ và lựa chọn.

Cảnh giới Kinh Dịch gồm ba bước chính: Đặt câu hỏi, Định hướng và Thực hành. Trong bước đầu tiên, người tu sĩ sẽ đặt ra câu hỏi về một vấn đề cụ thể. Sau đó, họ sẽ định hướng cho câu trả lời của họ bằng cách sử dụng các câu trả lời của họ để tạo ra các giải pháp. Cuối cùng, họ sẽ thực hiện các giải pháp để giải quyết vấn đề.

Cảnh giới Kinh Dịch là một phương pháp tu sĩ phổ biến trong Việt Nam. Nó giúp người tu sĩ tạo ra các giải pháp hợp lý cho các vấn đề trong đời sống hàng ngày. Nó cũng giúp người tu sĩ trở thành một người tự do hơn trong cách suy nghĩ và lựa chọn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top