Một thử ruộng hình thang có trung bình cộng của 2 đáy là 30,15m. Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 33,6m2. Tính diện tích thửa ruộng.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Một thử ruộng hình thang có trung bình cộng của 2 đáy là 30,15m. Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 33,6m2. Tính diện tích thửa ruộng.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *