Một người đưa hàng nhận được 12 đơn hàng. Buổi sáng người đó hoàn thành được 2/3 số đơn hàng. Buổi chiều người đó hoàn thành được 1/4 số đơn hàng. Hỏi sau 2 buổi người đó còn lại bao nhiêu đơn hàng chưa hoàn thành?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Một người đưa hàng nhận được 12 đơn hàng. Buổi sáng người đó hoàn thành được 2/3 số đơn hàng. Buổi chiều người đó hoàn thành được 1/4 số đơn hàng. Hỏi sau 2 buổi người đó còn lại bao nhiêu đơn hàng chưa hoàn thành?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *