Một mảnh đất trồng rau hình vuông có chu vi 240m. Tính cạnh và diện tích mảnh đất đó.Em hãy viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu trả lời sau:Canh mảnh đất trồng rau hình vuông là ……………Diện tích mảnh đất trồng rau hình vuông là ………..


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Một mảnh đất trồng rau hình vuông có chu vi 240m. Tính cạnh và diện tích mảnh đất đó.Em hãy viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu trả lời sau:Canh mảnh đất trồng rau hình vuông là ……………Diện tích mảnh đất trồng rau hình vuông là ………..Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *