Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 22m. Chiều dài hơn chiều rộng 10 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.Câu hỏi: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 22m. Chiều dài hơn chiều rộng 10 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Trả lời: Bài giảiChiều dài của hình chữ nhật là: (22 + 10) : 2 = 16 (m)Chiều rộng của hình chữ nhật là: 16 – 10 = 6 …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *