Một hình chữ nhật có chu vi là Chiều dài hơn chiều  rộng 16cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Câu hỏi:

a) Trung bình cộng của hai số là 100, hai số đó hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm hai số đó.b) Tổng của ba số là 300. Tìm ba số đó, biết mỗi số hơn số đứng trước nó 2 đơn vị.

Trả lời:

Hiệu của hai số đó là 2, tổng của hai số đó là : 100 X 2 = 200. Từ đó tính được số lớn là : (200 + 2) : 2 = 101 ;số bé là :     200  – 101 = 99.b) Có thể vẽ sơ đồ:· Nhận xét : số thứ hai là trung bình cộng  của  ba số cần tìm.   Ta tính được số thứ hai là : 300 : 3 = 100. Suy ra   số thứ nhất là 98, số thứ ba là 102. Ba số cần tìm là : 98 ; 100 ; 102.·         Hoặc có thể làm cách khác :           Xét ba số : a ; a + 2 ; a + 4. Ta có tổng :           a + (a + 2) + (a + 4) = 300 hay                               a x 3 + 6 = 300                                      a x 3 = 294 (cùng bớt đi 6)                                            a = 294 : 3 = 98 (cùng giảm 3 lần)Vậy ba số cần tìm là : 98 ; 100 ; 102.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *