Một dàn hợp xướng có 325 em. Nếu số học sinh nam tăng thêm 25 em, số học sinh nữ giảm đi 5% thì dàn hợp xướng sẽ là 341 em. Hỏi ban đầu dàn hợp xướng có bao nhiêu em nam?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Một dàn hợp xướng có 325 em. Nếu số học sinh nam tăng thêm 25 em, số học sinh nữ giảm đi 5% thì dàn hợp xướng sẽ là 341 em. Hỏi ban đầu dàn hợp xướng có bao nhiêu em nam?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *