Một ca nô xuôi dòng từ A đên B hết 32 phút, ngược dòng từ B về A hết 48 phút. Vậy một cụm bèo trôi từ A về B trong bao lâu?


Câu hỏi:

Tính tổng tất cả các số có ba chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ?

Trả lời:

Các chữ số đều lẻ được viết từ các số : 1,3,5,7,9 
vì các số có 3 chữ số khác nhau nên ta có: hàng trăm có 5 ,hàng chục còn 4 cách chọn , hàng đơn vị còn 3 cách chọn
=> số các số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ là: 5x4x3 = 60 (số)
Từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, mổi chữ số từ các số 1,3,5,7,9 xuất hiện:60/5 = 12(lần) 
=> Tổng tất cả các số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ là: 12x(1+3+5+7+9)x100 + 12x (1+3+5+7+9)x10 + 12(1+3+5+7+9)= 12x25x100 + 12x25x10 + 12×25 = 30000 + 3000 + 300= 33300

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *