Một bội của 11 là:


Câu hỏi:

Tìm ba bội của 5.

A. 3 bội của 5 là: 0; 10; 42;

B. 3 bội của 5 là: -15; 25; 65;

Đáp án chính xác

C. 3 bội của 5 là: 26; 5; 45;

D. 3 bội của 5 là: -20; -115; 98.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B
Lần lượt nhân 5 với 0; 1; 2; 3; 4; …ta được các bội tự nhiên của 5 là: 0; 5; 10; 15; 20; …
Bội của 5 là: 0; 5; -5; 10; -10; …
Bội của 5 là những số có tận cùng là 0 hoặc 5
B đúng do cả 3 số đều có tận cùng là 5
A sai vì có 42 không chia hết cho 5
C sai vì có 26 không chia hết cho 5
D sai vì có 98 không chia hết cho 5

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *