Lúc đầu số dầu ở trong thùng thứ nhất bằng 1/3 thùng của nó số dầu ở thùng thứ hai băng1/4 thùng của nóngười ta đổ thêm cho đầy dầu ở mỗi thùng thì cần phải đổ thêm tất cả 20 lít.hỏi mỗi thùng chứa đầy bao nhiêu lít dầu .biết số dầu ở 2 thùng bằng nhau ?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Lúc đầu số dầu ở trong thùng thứ nhất bằng 1/3 thùng của nó số dầu ở thùng thứ hai băng1/4 thùng của nóngười ta đổ thêm cho đầy dầu ở mỗi thùng thì cần phải đổ thêm tất cả 20 lít.hỏi mỗi thùng chứa đầy bao nhiêu lít dầu .biết số dầu ở 2 thùng bằng nhau ?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *