Lựa chọn đáp án đúng nhất:Lan đặt tính và thực hiện phép tính chia như sau:Theo em, bạn Lan đặt tính và thực hiện phép tính như vậy đúng hay sai?


Câu hỏi:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:May 16 bộ quần áo như nhau hết 36 m vải. Vậy may 1 bộ quần áo như vậy hết …  m vải. (Ghi chú: viết đáp án ở dạng gọn nhất)

Trả lời:

May 1 bộ quần áo như thế hết số mét vải là:36 : 16 = 2,25 (m)Đáp số: 2,25 m vả

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *