Không thực hiện phép tính, hãy tìm x: (x + 2138) x 4 = (2076 + 2138) x 4Câu hỏi: Không thực hiện phép tính, hãy tìm x: (x + 2138) x 4 = (2076 + 2138) x 4 Trả lời:  (x + 2138) x 4 = (2076 + 2138) x 4Hai tích bằng nhau, hai tích có một thừa số bằng nhau (bằng 4) nên thừa số kia bằng nhau. Vậy:x + 2138 …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *