Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Phân số lớn nhất trong các phân số dưới đây là :A. 58B. 12C. 611D. 916


Câu hỏi:

Thay dấu * bởi các chữ số thích hợp sao cho :68* chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2.

Trả lời:

Hướng dẫn giải:685.Giải thích: Số chia hết cho 5 tận cùng bằng 0 hoặc 5.Vì 68* không chia hết cho 2 nên * chỉ có thể bằng 5.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *