Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Người ta cho hai vòi nước chảy vào một bể. Trong cùng một khoảng thời gian, vòi thứ nhất chảy được 13 bể nước, vòi thứ hai chảy được 34 bể nước. Hỏi vòi thứ hai chảy được nhiều hơn vòi thứ nhất bao nhiêu phần bể nước?A. 23B. 14C. 512D. 712


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Người ta cho hai vòi nước chảy vào một bể. Trong cùng một khoảng thời gian, vòi thứ nhất chảy được 13 bể nước, vòi thứ hai chảy được 34 bể nước. Hỏi vòi thứ hai chảy được nhiều hơn vòi thứ nhất bao nhiêu phần bể nước?A. 23B. 14C. 512D. 712Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *