Khi nhân một số với 207, An đã quên viết chữ số 0 của số 207 nên tích giảm đi 1530 đơn vị. Tìm số đem nhân với số 207.


Câu hỏi:

Khi nhân một số với 207, An đã quên viết chữ số 0 của số 207 nên tích giảm đi 1530 đơn vị. Tìm số đem nhân với số 207.

Trả lời:

Vì quên chữ số 0 nên thực ra là An đã nhân với 27.Thừa số đó giảm 207-27= 180Khi 1 thừa số giảm 180 đơn vị thì tích giảm 180 lần thừa số thứ nhất.Thừa số thứ nhất là: 1530:180=8,5

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *