Kết quả của biểu thức 468 : 2 + 61 x 4 là:A. 1180B. 123C. 224D. 478


Câu hỏi:

Hiện nay anh hơn em 5 tuổi, sau 5 năm nữa tuổi anh và tuổi em cộng lại được 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Trả lời:

Tuổi anh sau 5 năm nữa là: (25+5) : 2 = 15 (tuổi)Tuổi anh hiện nay là: 15 – 5 = 10 tuổi Tuổi em hiện nay là: 10 – 5 = 5 tuổiĐáp số: anh 10 tuổi; em 5 tuổi

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *