https://tailieumoi.vn/cau-hoi/a-b-la-bieu-thuc-co-chua-2-chu-neu-a-1-va-b-3-thi-a-b-1-3-4-4-la-mot-gia-tri-cau-bieu-thuc-a-b-691461.htmlCâu hỏi: Trả lời: Lời giải Nếu a = 2 và b = 5 thì a + b = 2 + 5 = 7 7 là một giá trị của biểu thức a + b ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *