Hiện nay tổng số tuổi mẹ và tuổi con là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi con và tuổi mẹ.


Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 1 phút = 60 giây12 phút = … giâyb) 1 thế kỉ = 100 năm14thế kỉ = … năm

Trả lời:

a) 1 phút = 60 giây12 phút = 12×60 giây = 30 giây   b) 1 thế kỉ = 100 năm14thế kỉ = 14×100 năm = 25 năm

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *