Hai đội trồng rừng trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?


Câu hỏi:

Với các chữ số 1; 2; 3; 4 thì viết được tất cả bao nhiêu số có bốn chữ số mà các chữ số đều khác nhau? Giải thích?

Trả lời:

Giải: Tất cả các số có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3, 4 là:1234, 1243, 1324, 1342, 1423, 14322134, 2143, 2314, 2341, 2413, 24313124, 3142, 3214, 3241, 3412, 34214123, 4132, 4213, 4231, 4312, 4321Vậy có tất cả 24 số.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *