Hà đo một cái giếng. Hà gấp ba sợi dây thành ba đoạn nhau, thả một đầu xuống đáy giếng. Khi đầu dây chạm đáy giếng thì đầu bên trên thấp hơn 1m so với miệng giếng. Lần thứ hai, hà gấp sợi dây thành 2 phần bằng nhau, lần này sợi dây chạm đáy giếng thì đầu trên cao hơn miệng giếng 6m. Tính độ sâu của giếng.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Hà đo một cái giếng. Hà gấp ba sợi dây thành ba đoạn nhau, thả một đầu xuống đáy giếng. Khi đầu dây chạm đáy giếng thì đầu bên trên thấp hơn 1m so với miệng giếng. Lần thứ hai, hà gấp sợi dây thành 2 phần bằng nhau, lần này sợi dây chạm đáy giếng thì đầu trên cao hơn miệng giếng 6m. Tính độ sâu của giếng.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *