Giá trị của chữ số 9 trong số 3 489 323 là:


Câu hỏi:

Trong các hình chữ nhật dưới đây, Hình có diện tích lớn hơn 35cm2 là:

Trả lời:

Ta có: Diện tích hình 1 = 4 x 7 = 28cm2Diện tích hình 2 = 5 x 8 = 40cm2Diện tích hình 3 = 3 x 9 = 27cm2Vậy ta chọn hình 2

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *